Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.03.2024

(Nie)ograniczona odpowiedzialność wytwórcy komunalnych osadów ściekowych?

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Czy odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w celach „rolniczych” zawsze spoczywa na wytwórcy tych osadów? Czy wytwórca ponosi odpowiedzialność za działanie podmiotu trzeciego?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Czy odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w celach „rolniczych”[1] zawsze spoczywa na wytwórcy tych osadów[2]? Czy wytwórca ponosi odpowiedzialność za działanie podmiotu trzeciego?

Ustawa o odpadach umożliwia zastosowanie komunalnych osadów ściekowych w procesie odzysku w celach „rolniczych”, jednocześnie nakładając na wytwórcę tych osadów szereg obowiązków związanych z ich stosowaniem. W szczególności wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do odpowiedniego przygotowania tych osadów (art. 96 ust. 4 u.o.), przeprowadzenia badań osadów i gruntów, na których mają one zostać zastosowane (art. 96 ust. 6 u.o.), czy też do przekazania władającemu powierzchnią ziemi wraz z osadami informacji o dawkach osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach (art. 96 ust. 7 u.o.).

Jednocześnie ustawodawca przyjął model, zgodnie z którym to na wytwórcy komunalnych osadów ściekowych spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie tych osadów (art. 96 ust. 3 u.o.). Ustawa o odpadach nie określa jednak, jakie są granice tej odpowiedzialności, w tym nie wskazuje, w jakim momencie wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest z niej zwolniony.

W powyższym zakresie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w prawomocnym wyroku z dnia 20 maja 2021 r. (sygn. II SA/Sz 1111/20). Orzeczenie to zostało wydane w stanie faktycznym, w którym organ Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę interwencyjną w związku z powzięciem informacji o magazynowaniu odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowany komunalny odpad ściekowy). W ocenie organu kontrolnego nadzór na stosowaniem komunalnych osadów ściekowych był prowadzony w sposób nieprawidłowy. W szczególności organ ten zauważył, że wytwórca osadów przekazał je władającemu powierzchnią ziemi do rolniczego wykorzystania, przy czym komunalne osady ściekowe nie zostały zastosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, za co odpowiedzialność ponosi ich wytwórca.

Oceniając prawidłowość stanowiska organu Inspekcji Ochrony Środowiska, Sąd administracyjny zauważył, że „Wytwórca osadów jest co prawda odpowiedzialny za prawidłowe ich stosowanie w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1- 3 u.o., ale zdaniem Sądu, odpowiedzialność ta sprowadza się do dbałości o przekazanie władającemu powierzchnią ziemi wszelkich niezbędnych, wynikających z przepisów ustawy informacji dotyczących właściwego sposobu użycia osadów komunalnych. Nie sposób bowiem przyjąć, że wytwórca osadów komunalnych będzie w każdym przypadku obecny podczas ich stosowania przez władającego powierzchnią gruntu. Zatem konsekwencje niezgodnego z zaleceniami stosowania osadów, pomimo posiadania przez władającego powierzchnią gruntu wszystkich niezbędnych informacji i zobowiązania go do stosowania się do zaleceń, zawsze obciąża tego, kto używa je niezgodnie z zaleceniami bądź wbrew zakazom.”

Przywołane stanowisko WSA w Szczecinie prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność wytwórcy komunalnych osadów ściekowych z art. 96 ust. 3 u.o. stanowi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków enumeratywnie wymienionych w tym artykule. Wytwórca tych osadów nie może ponosić nieograniczonej odpowiedzialności za ich stosowanie, a w szczególności za działania podmiotu trzeciego (władającego powierzchnią ziemi), na które nie ma wpływu.

 

W rezultacie, dochowanie należytej staranności przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych, polegające na prawidłowym wykonaniu obowiązków wynikających z art.  96 ustawy o odpadach, w tym zweryfikowanie przed przekazaniem osadów, gdzie mają one zostać zastosowane, powinno prowadzić do zwolnienia się z odpowiedzialności określonej w art. 96 ust. 3 u.o. Nieprawidłowe zastosowanie komunalnych osadów ściekowych przez znającego warunki zastosowania tych osadów władającego powierzchnią nie powinno obciążać ich wytwórcy.

 


[1] Tj. stosowanie komunalnych osadów ściekowych: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz; do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu; do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu (art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm., dalej: u.o. lub ustawa o odpadach).

[2] Aart. 96 ust. 3 u.o.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
Odpady

Autor artykułu

Dagmara Czajka

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj