Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

§

Regulamin

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą przy ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, KRS nr: 0000536602, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (zwaną dalej: Usługodawcą).
 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z replica watches Regulaminem (i) zamówiła otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną albo (ii) przesłała wiadomość z użyciem formularza kontaktowego.
 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie:
  1. usługę newslettera drogą elektroniczną, polegającą na cyklicznym wysyłaniu na podane adresy poczty elektronicznej wiadomości e-mail, które w swojej treści mogą zawierać w szczególności informacje z zakresu prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym prawie, komentarze praktyczne, najnowsze orzecznictwo, przytoczenia i analizy wybranych orzeczeń (zwaną dalej: Newsletterem);
  2. usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą (zwaną dalej: Formularz kontaktowy).
 4. Usługobiorca zamawia Newsletter albo korzysta z Formularza kontaktowego, drogą elektroniczną poprzez:
  1. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści;
  2. podanie danych osobowych wymaganych dla realizacji danej usługi;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 5 Regulaminu;
  4. zamówienie Newslettera drogą elektroniczną lub wysłanie wiadomości poprzez Formularz kontaktowy;
  5. w przypadku Newslettera - aktywowanie linku weryfikującego, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu.
 5. Usługobiorca:
  1. w celu wysyłki Newslettera - wyraża zgodę na przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych (adresu e-mail, rodzaj jednostki samorządu terytorialnego; rodzaj jednostki organizacyjnej; zainteresowania zawodowe, województwo). Wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym konieczne dla zamówienia Newslettera i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację tej usługi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostały danych jest dobrowolne, przy czym konieczne dla zamówienia Newslettera o treści dedykowanej dla Usługobiorcy i zaznaczenie pola „Nie dotyczy” nie wyklucza realizacji usługi.
  2. w celu otrzymywania informacji handlowej - może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych (adresu e-mail, rodzaj jednostki samorządu terytorialnego; rodzaj jednostki organizacyjnej; zainteresowania zawodowe oraz województwo). Wyrażenie zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym świadczenia usługi Newslettera.
  3. w celu korespondencji przez Formularz kontaktowy - wyraża zgodę na przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu e-mail). Wyrażenie zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest dobrowolne, przy czym konieczne dla korespondencji przez Formularz kontaktowy i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację usługi.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdym momencie Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez kliknięcie w link znajdujący się na dole wiadomości z newslettera „Szanujemy Twoją prywatność dlatego klikając tutaj możesz wypisać się z listy mailingowej” lub przesłanie wiadomości e-mail o tytule „Rezygnuję z Newslettera” lub „Rezygnuję z formularza kontaktowego” na adres: redakcja@prawodlasamorzadu.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania usługi do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym do Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. W przypadku braku aktywowania linku przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego, dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostaną automatycznie usunięte z katalogu danych.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. posiadanie skrzynki poczty elektronicznej.
 9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy zamawianiu Newslettera lub w Formularzu kontaktowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 10. Usługodawca może zakończyć wysyłanie Newslettera albo zrezygnować z Formularza kontaktowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 11. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera lub Formularza kontaktowego w każdym czasie poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 6 powyżej.
 12. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: redakcja@prawodlasamorzadu.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 13. Wszelkie udostępnione w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści wysyłane w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji. Usługodawca oraz autorzy artykułów przesyłanych w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorców lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych w Newsletterze lub Formularzu kontaktowym.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2018 r. i zastępuje poprzedni regulamin.
 15. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą odpowiednio:
  1. zaprzestanie przesyłania Newslettera drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy lub
  2. zakończenie korespondencji drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy.

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj