Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

26.04.2024

Spółki gminne a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zakończenie etapu sporządzania sprawozdań finansowych i rocznych zeznań podatkowych to dobry moment na przeprowadzenie analizy obowiązków w zakresie cen transferowych. Ustawowe wyłączenie przewidziane dla spółek komunalnych dotyczy wyłącznie powiązań kapitałowych. W konsekwencji jeżeli spółka komunalna dokonuje transakcji z gminą (wspólnikiem) lub inną spółką komunalną i występują tam powiązania osobowe to może być zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych lub złożenia formularza TPR-C.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zakończenie etapu sporządzania sprawozdań finansowych i rocznych zeznań podatkowych to dobry moment na przeprowadzenie analizy obowiązków w zakresie cen transferowych. Ustawowe wyłączenie przewidziane dla spółek komunalnych dotyczy wyłącznie powiązań kapitałowych. W konsekwencji jeżeli spółka komunalna dokonuje transakcji z gminą (wspólnikiem) lub inną spółką komunalną i występują tam powiązania osobowe to może być zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych lub złożenia formularza TPR-C.

Podmioty powiązane dokonujące między sobą transakcji o istotny wartościach, tj.:

 • 2 mln zł w przypadku transakcji usługowych i pozostałych (do których zalicza się m.in. aporty) oraz
 • 10 mln zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych

zasadniczo są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych.

Przez podmioty powiązane rozumie się:

 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot oraz
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ
 • ten sam inny podmiot lub
 • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot

Przy czym wywieranie znaczącego wpływu oznacza:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio 25% udziałów, praw głosu, praw do udziału w zysku;
 • faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych,
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Co ważne ustawodawca przewidział, że obowiązek sporządzenia dokumentacji nie ma zastosowania do transakcji, w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Na tej podstawie sądy administracyjne oraz organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach wskazują, że spółka gminna dokonująca istotnych transakcji ze swoim wspólnikiem – Gminą lub inną spółką komunalną, gdzie oprócz powiązań o charakterze kapitałowym, występują również powiązania osobowe, nie będzie mogła skorzystać z omawianego wyłączenia, a w konsekwencji może być zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Przykładowo WSA w Gdańsku wskazał, że:

Poza kapitałowym powiązaniem Spółki z Gminą, które w świetle przepisów prawa stanowiłyby o zwolnieniu z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, w okolicznościach sprawy występują również powiązania o charakterze osobowym, a dotyczą osoby Zastępcy Skarbnika Gminy, który jednocześnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Ta okoliczność, zdaniem organu sprawia, że skarżący nie będzie zwolniony z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Sądpogląd ten podziela.”

Podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2.03.2023 r. uznał, że:

„W przedmiotowej sprawie, oprócz połączeń kapitałowych, które w określonym przypadku zwalniają z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, a które występują w relacji Wnioskodawca – Gmina, występują także powiązania o charakterze osobowym, bowiem w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. Z kolei w przypadku transakcji z A sp. z o.o. występują powiązania osobowe w postaci Prezesa Zarządu Wnioskodawcy, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej A sp. z o.o., natomiast w przypadku transakcji z B członek Rady Nadzorczej Wnioskodawcy jest jednocześnie Dyrektorem B . Te okoliczności sprawiają, że Wnioskodawca nie będzie zwolniony z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 5 updop.”

Mając na uwadze powyższe, spółki komunalne powinny dokonać analizy rodzaju istniejących powiązań oraz wartości i kwalifikacji dokonywanych transakcji. Brak możliwości zastosowania wyłączenia w zakresie cen transferowych będzie miało bowiem istotne znaczenie. Sporządzenie dokumentacji nie jest zadaniem prostym. Za rok 2023 r. dokumentacje mają zostać sporządzone do 31 października 2024 r., a informacja o cenach transferowych powinna zostać złożona do 30 listopada 2024 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj