Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.07.2020

Poręczenie kredytu przez gminę

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Spółki komunalne często zaciągają kredyty na działalność statutową i inwestycje. Poręczenie kredytu przez gminę jest często stosowaną formą zabezpieczenia.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Spółki komunalne często zaciągają kredyty na działalność statutową i inwestycje. Poręczenie kredytu przez gminę jest często stosowaną formą zabezpieczenia.

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Jeżeli zatem spółka komunalna nie będzie spłacać rat zgodnie z umową kredytu i powstanie zaległość w zapłacie, gmina będzie ponosić odpowiedzialność za spłatę kredytu. Innymi słowy, gmina stanie się drugim dłużnikiem obok spółki komunalnej.

O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. Przykładowo gmina może poręczyć tylko spłatę należności głównej bez odsetek za opóźnienie i kosztów. Gmina może także zdecydować się na poręczenie spłaty kredytu do połowy jego wysokości. Nie jest prawdą, że poręczenie musi zawsze obejmować całe zobowiązanie kredytowe, w tym koszt monitów wystawianych przez instytucję finansową. Przed podpisaniem umowy poręczenia warto wnikliwie przemyśleć zakres odpowiedzialności gminy za zobowiązania spółki komunalnej z umowy kredytu.

Kolejność zaspokajania

W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. To oznacza, że instytucja finansowa ma swobodny wybór czy będzie żądać zapłaty od spółki komunalnej czy od gminy. Zdarza się, że instytucje kredytowe rezygnują z dochodzenia roszczeń wobec spółki komunalnej i od razu kierują żądania zapłaty do gminy. Wobec zagrożenia egzekucją i ryzyka zajęcia rachunków bankowych gminy spłacają zobowiązania spółek komunalnych, mimo że te ostatnie mają wystarczający majątek do spłaty kredytu. W takim przypadku instytucja finansowa szybko otrzymuje kwotę kredytu, a gmina ma roszczenie regresowe wobec spółki komunalnej.

W umowie poręczenia pomiędzy gminą i instytucją finansową można ustalić różne przesłanki powstania odpowiedzialności gminy za spłatę kredytu. Wydaje się niezasadne, aby instytucja finansowa miała zawsze zupełnie wybór podmiotu, do którego kieruje żądanie zapłaty. Poręczenie gminy jest często jednym z kilku zabezpieczeń zobowiązania z umowy kredytu i może być przykładowo uznane za „zabezpieczenie ostateczne” po bezskutecznej realizacji innych zabezpieczeń.

Weksel i poddanie się egzekucji

Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. W praktyce pomiędzy instytucją finansową i gminą zazwyczaj zawierana jest umowa poręczenia na piśmie. Jednocześnie często zdarza się, że na podstawie umowy poręczenia gmina (poręczyciel) wystawia także weksel in blanco lub składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego. Wskazane wyżej instytucje prawne mają ułatwić instytucji finansowej wszczęcie ewentualnej egzekucji roszczenia z umowy kredytu. Stosowanie takich dodatkowych zabezpieczeń jest co do zasady dopuszczalne, ale nie powinny one zwiększać odpowiedzialności gminy ponad zakres wynikający z umowy poręczenia. W każdym przypadku należy wnikliwie ocenić czy deklaracja wekslowa lub proponowana treść aktu notarialnego mieści się w granicach odpowiedzialności gminy określonej umową poręczenia.

Podsumowanie

Poręczenie kredytu przez gminę może być korzystnym sposobem zabezpieczenia zapłaty. Za poręczeniem przemawia niski koszt tego sposobu zabezpieczenia i wypłacalność gminy jako poręczyciela. Poręczenie może mieć daleko idące skutki finansowe dla poręczyciela, więc warto szczegółowo przeanalizować zapisy umowy poręczenia i wprowadzić mechanizmy, które zabezpieczą jego interesy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Urszula Szefler

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj