Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.03.2016

Skarb Państwa nie zwróci kosztów powrotu turystów do kraju

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych

Sąd Najwyższy rozstrzygnął trwający w związku z utratą płynności finansowej przez liczne biura podróży spór dotyczący ciężaru ponoszenia kosztów związanych z zapewnieniem ich klientom powrotu z zagranicy do kraju.

Zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2015 r. (sygn. II CSK 836/14) w przypadku niewystarczającej sumy gwarancyjnej z umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi poniesionych przez niego z budżetu województwa kosztów powrotu do kraju klientów niewypłacalnego organizatora turystyki.

Działania marszałka

W lipcu 2012 r. jedno z biur podróży zawiadomiło Marszałka Województwa Wielkopolskiego o swojej niewypłacalności i związanej z tym niemożności zapewnienia przebywającym w Egipcie i Turcji klientom powrotu do kraju. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dalej jako: u.u.t.) na organizatorach turystyki na wypadek niewypłacalności, ciąży obowiązek zapewnienia klientom pokrycia kosztów ich powrotu z imprezy turystycznej, w szczególności poprzez zawarcie odpowiedniej umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (tzw. gwarancja turystyczna). Marszałek województwa jest natomiast beneficjentem takiej gwarancji, w związku z tym jest uprawniony do wydania gwarantowi dyspozycji wypłaty środków z tytułu gwarancji na pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju.  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił więc do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeń o wypłatę sumy gwarancyjnej. W niniejszej sprawie wynosiła ona 209.808 zł, a więc mniej niż całkowity koszt powrotu turystów, który ustalono na kwotę 470.294,68 zł. Z uwagi na konieczność szybkiego podjęcia działań związanych z powrotem turystów do kraju, różnica została pokryta z budżetu województwa. Marszałek następnie wystąpił jednak do Skarbu Państwa o jej zwrot, wskazując przy tym, że wykonywał zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Odmowa wypłaty środków przez Skarb Państwa

Skarb Państwa odmówił jednak zwrotu kwoty odpowiadającej poniesionym z budżetu województwa kosztom powrotu turystów. Województwo Wielkopolskie wystąpiło więc na drogę sądową z roszczeniem o zapłatę kwoty blisko 300 tys. zł wraz z odpowiednimi odsetkami za opóźnienie. Jako podstawę roszczenia wskazano art. 49 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej jako: u.d.j.s.t.).

Sąd I instancji oddalił powództwo, a rozpoznający apelację powoda sąd II instancji w swoim wyroku podzielił jego stanowisko. Województwo Wielkopolskie wniosło więc do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną, zarzucając temu wyrokowi naruszenie art. 5 ust. 4 i 5 u.u.t. oraz art. 49 ust. 6 u.d.j.s.t.

Ciężar ponoszenia kosztów powrotu turystów

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, stwierdzając tym samym jednoznacznie, że w przypadku niewystarczającej sumy gwarancyjnej z umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi województwa na podstawie art. 49 ust. 6 u.d.j.s.t. poniesionych z budżetu samorządu kosztów powrotu klientów niewypłacalnego biura podróży z zagranicy do kraju.

W uzasadnieniu do wyroku wskazał ponadto, że w okresie dokonywania przez marszałka województwa czynności ustawa przewidywała jedynie obowiązek do podejmowania czynności organizacyjnych mających na celu sprowadzenie klientów niewypłacalnych biur podróży do kraju. Obowiązek ten zdaniem Sądu pozostaje aktualny wyłącznie w przypadku istnienia systemu zabezpieczenia powrotu turystów, w tym w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w wyniku zawarcia których marszałek uzyskuje status beneficjenta gwarancji. Tym samym marszałek województwa może uruchomić mechanizm gwarancji turystycznej w celu uzyskania pokrycia kosztów powrotu turystów do kraju, jednak w przypadku niewystarczającej sumy gwarancyjnej nie ma podstaw do uruchomienia środków budżetowych samorządów wojewódzkich na ich pokrycie.

Podjęte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego działania polegające na pokryciu kosztów powrotu turystów z zagranicy do kraju w zakresie przewyższającym sumę gwarancyjną nie stanowiły wyłącznie czynności organizacyjnych, a tym samym wykraczały poza zakres powierzonych mu ustawowo zadań. Skarb Państwa nie jest natomiast zobowiązany do finansowania poniesionych w związku z tym kosztów. Nie jest to niestety dobra wiadomość dla samorządów województw.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych

Autor artykułu

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Konstytucja RP gwarantuje, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych – dla nas to nie jest tylko puste hasło.

"

Dowiedz się więcej:

Finansowanie zadań zleconych