Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.03.2024

Nowa definicja budowli w podatku od nieruchomości

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Finansów informuje o trwających pracach nad nowelizacją definicji zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.  Efekt…? Najpóźniej w listopadzie 2024 r.

12 marca 2023 r. za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o otrzymanym stanowisku Ministerstwa Finansów. Pismem z dnia 5 lutego 2023 r. RPO zadał MF dwa pytania. Dotyczyły one aktualnego stanu prac nad zmianą przepisów o podatkach i opłatach lokalnych oraz ogólnej koncepcji MF w sprawie systemowej zmiany reguł opodatkowania nieruchomości w Polsce.

Przypomnieć trzeba, że podjęte przez MF prace determinowane są treścią dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze z orzeczeń o sygn. SK 14/21 dotyczyło niekonstytucyjności zawartej w upol definicji budowli. Drugie natomiast, o sygn. SK 23/19, niekonstytucyjności określonego zakresu przepisów dotyczących opodatkowania garaży. Skutki obu wyroków zostały – w ich treści – określone w tożsamy sposób – jeżeli ustawodawca nie usunie stanu niekonstytucyjności, oceniane przepisy stracą moc obowiązującą. W uproszczeniu – jeżeli wolą ustawodawcy jest naprawienie przepisów – nowe przepisy muszą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Czasu jest więc niewiele, co bezpośrednio tłumaczy inicjatywę RPO i jego pytania o aktualny stan prac nad usunięciem stanu niekonstytucyjności.

Odnosząc się do postawionych pytań, MF w swoim piśmie wskazał, że w Ministerstwie Finansów trwają prace, nad zdefiniowaniem pojęcia „budowla”. Jak podaje MF celem tych prac jest wprowadzenie do upol autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. Rozważane jest określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy. Zakłada się zachowanie fiskalnego status quo, wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów oraz możliwość uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego stosowania obowiązujących przepisów.

MF odniósł się również do prac prowadzonych w zakresie przepisów dotyczących garaży. Wskazano w tym zakresie: (…) podjęto prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży, których celem jest ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych. 

Co do harmonogramu prowadzonych prac, MF podkreślił, że projekt przepisów zostanie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z chwilą jego udostępnienia do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Co istotne MF dostrzega konieczność publikacji nowych regulacji najpóźniej do końca listopada 2024 r.

W swoim piśmie MF poinformował również, że obecnie nie przewiduje przeprowadzenia systemowych zmian w opodatkowaniu nieruchomości.

Z punktu widzenia podatku do nieruchomości rok 2024 oraz 2025 będzie niewątpliwie czasem nowości. Nawet jeżeli projektodawcy uda się zachować status quo opodatkowania budowli, wszystkich zainteresowanych czeka nowe otoczenie prawne, które z pewnością rodzić będzie wiele pytań.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj