Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.11.2015

Nowe wymogi dla osób powoływanych na stanowisko wojewody

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Od dnia 27 listopada 2015 r. osoba powoływana na stanowisko wojewody nie musi już posiadać 3-letniego stażu pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi.

Ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian również w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, w zakresie wymogów, jakie ustawodawca stawia osobom powoływanym na stanowisko wojewody.

W dotychczasowym brzmieniu art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie na stanowisko wojewody mogła być powołana osoba, która m.in. posiadała 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi.

Ww. nowelizacją z dnia 19 listopada 2015 r., która weszła w życie dnia 27 listopada 2015 r. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia, które nastąpiło dnia 26 listopada 2016 r.), zmieniono brzmienie tego artykułu w ten sposób, że obecnie na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która m.in. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków wojewody.

W uzasadnieniu do projektu ww. noweli wskazano, że „z mocy art. 152 ust. 1 Konstytucji, przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda. W ocenie projektodawców to właśnie rząd powinien mieć możliwie szerokie uprawnienia do badania kompetencji kandydatów na wojewodów i powołania osób dających najlepszą rękojmię wykonywania zadań przedstawiciela rządu w województwie. Obecna konstrukcja przepisu tego nie gwarantuje. Samo bowiem posiadanie formalnego trzyletniego doświadczenia w kierowaniu zasobami ludzkimi nie jest jeszcze równoznaczne z nabyciem odpowiednich kompetencji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań wojewody”.

Czas pokaże, czy wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj