Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.05.2015

Zwolnienia dla rodzin wielodzietnych z „opłat śmieciowych”?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do Sejmu trafił projekt zakładający możliwość zwolnienia z uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodzin wielodzietnych.

Dnia 27 kwietnia 2015 r. grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw zakładający wprowadzenie możliwości zwolnienia w całości lub części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodzin wielodzietnych.

W uzasadnieniu projektodawcy wskazują, że o ile do dnia 31 stycznia 2015 r. istniała możliwość wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych (zakwestionowana co prawda przez Trybunał Konstytucyjny – patrz: „Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część ustawy śmieciowej”), to już od dnia 1 lutego 2015 r. w drodze nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono taką możliwość wyłącznie w odniesieniu do osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W związku z tym projektodawcy proponują wprowadzenie odpowiednich zapisów zarówno w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również w ustawie o Karcie Dużej Rodziny stanowiących, iż rada gminy, w drodze uchwały zwalnia w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej.

O ile sam pomysł można ocenić pozytywnie jako element szeroko rozumianej polityki prorodzinnej, to samo uregulowanie kwestii szczegółowych budzi szereg wątpliwości. Po pierwsze, wątpliwości budzić może wprowadzenie zwolnień dla rodzin wielodzietnych jako obowiązku (sformułowanie „rada gminy (…) zwalnia”). Wydaje się, że właściwszą formą byłoby wprowadzenie fakultatywnej możliwości zwalniania przez gminy z „opłat śmieciowych” członków rodzin wielodzietnych. Wątpliwości budzi również brak precyzyjnego wskazania, czy ubytek dochodów, który poniesie dana gmina z tytułu ww. zwolnień ma być pokrywany z uiszczonych przez pozostałych właścicieli nieruchomości „opłat śmieciowych”, czy też z „ogólnego” budżetu tej gminy. Wydaje się, że przy braku wyraźnego wskazania koszty te gmina powinna pokrywać ze środków niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj