Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.12.2014

Prezydencki projekt przewiduje zmiany w procedurze odrolnienia gruntów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zgodnie z zapowiedzią, 12 grudnia 2014 r., Prezydent RP skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który w określonych przypadkach przewiduje zwolnienia od obowiązku uzyskiwania zgody ministra na odrolnienie gruntu.

Jak już pisaliśmy w artykule z dnia 1 sierpnia 2014 r. pt. „Prezydenckie weto do ustawy umożliwiającej odrolnienie gruntów” Prezydent RP, wetując projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych autorstwa PSL, zapowiedział, że przygotuje własny projekt nowelizacji tej ustawy. Przedłożony do Sejmu w dniu 12 grudnia 2014 r. projekt ustawy stanowi realizację tej obietnicy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w przypadku gruntów rolnych klas I-III zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne może nastąpić jedynie w planie miejscowym (art.7), po uzyskaniu zgody odpowiednich organów (art. 7 ust.2).

Podstawową zmianą zaproponowaną w ramach prezydenckiej nowelizacji będzie wprowadzenie w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.

Zwolnienie dotyczyłoby gruntów rolnych klas I-III, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi,
 2. najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie przekracza 50 metrów,
 3. położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 4. ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość czy stanowią kilka odrębnych części.

Przewidziane zwolnienie ma nie tylko ułatwić ewentualną procedurę planistyczną, lecz przede wszystkim umożliwić realizacje inwestycji w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, bowiem jedną z przesłanek wydania takiej decyzji jest brak konieczności uzyskania ww. zgody ministra.

Ponadto projekt przedłożony przez Prezydenta RP dodaje do ustawy art. 7a, zgodnie z którym przepisów przewidujących uzyskanie zgody właściwego ministra nie stosuje się do gruntów rolnych w zakresie niezbędnym do realizacji celów publicznych. Regulacja ta ma ułatwić realizację inwestycji celu publicznego na gruntach rolnych klas I-III.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj