Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.12.2014

Dwie metody kształtowania opłat z tytułu zatrzymywania się na przystankach komunikacyjnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednym z licznych organizatorskich zadań, które spoczęły na gminnych barkach w rezultacie wejścia w życie przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.; dalej: u.p.t.z.) jest zadanie związane z ustalaniem tytułowych opłat.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Jednym z licznych organizatorskich zadań, które spoczęły na gminnych barkach w rezultacie wejścia w życie przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym[1] (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.; dalej: u.p.t.z.) jest zadanie związane z ustalaniem tytułowych opłat.

Mając świadomość, że w praktyce realizacja przedmiotowego zadania generuje liczne wątpliwości interpretacyjne ogniskujące się np. wokół określenia charakteru prawnego opłaty bądź też skutków podatkowych (VAT!) pobierania opłat, w tym miejscu pokrótce wypada odnieść się do zagadnień natury formalnej, rezerwując sobie jednocześnie prawo do odniesienia się do tych problematycznych kwestii w innych, późniejszych opracowaniach.

Przystępując do realizacji tak określonego zadania wyjść trzeba od wskazania, że na mocy art. 15 ust. 1 u.p.t.z. organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega m.in. na ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora (pkt. 5) oraz na określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (pkt. 6).

Warto przy tym wyraźnie podkreślić, że prawodawca przewidział dwa tryby wprowadzania tytułowych opłat, których aplikacja uzależniona jest od statusu właścicielskiego przystanku (dworca). I tak, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad (art. 16 ust. 4).

Przedmiotowa opłata stanowi dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w art. 16 ust. 4 u.p.t.z. oraz realizację zadań określonych w art. 18 tejże - w przypadku, gdy organizatorem jest gmina. Przypomnieć trzeba, że na mocy wspomnianego art. 18 do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont: przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Natomiast w sytuacji, gdy właścicielem albo zarządzającym przystankiem komunikacyjnym lub dworcem jest inny niż „samorządowy” podmiot interesujące Nas stawki (oraz standardy dotyczące przystanków oraz dworców) ustalane są w drodze negocjacji między gminą, na obszarze której jest usytuowany przystanek komunikacyjny lub dworzec, a wspomnianym innym podmiotem. Należy podkreślić, iż w takiej sytuacji, wspomniane stawki opłat powinny być ustalane z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy na obszarze właściwości organizatora.

Co istotne, prawodawca przesądził, iż stawka opłaty, o której mowa w art. 16 ust. 4 u.p.t.z., nie może być wyższa niż:

 • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym,
 • 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu.

Należy przy tym pamiętać, że stawka opłaty, o której mowa wyżej, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.


[1] Zasadniczo stało się to 1 marca 2011 r. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Dr Jędrzej Bujny

radca prawny

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj