Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.11.2014

Ważność decyzji środowiskowej przy przedsięwzięciu realizowanym etapowo

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Nie zawsze zachodzi konieczność wydania postanowienia potwierdzającego etapowość realizacji przedsięwzięcia, dla którego była wydana decyzja środowiskowa.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Nie zawsze zachodzi konieczność wydania postanowienia potwierdzającego etapowość realizacji przedsięwzięcia, dla którego była wydana decyzja środowiskowa.

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygn. II SA/Gl 198/14 zauważył, że decyzja środowiskowa z kwietnia 2008 r. w pkt 10 określała, że jest ona ważna przez 4 lata od dnia, w którym stała się ostateczna, a termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji środowiskowej. W związku z tym, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony w lipcu 2013 r., a w aktach sprawy brak jest decyzji o wydłużeniu obowiązywania decyzji środowiskowej Sąd nakazał zweryfikowanie, czy wniosek został złożony w terminie. Takie stanowisko z punktu praktyki może być jednak uznane za kontrowersyjne.

Przystępując do rozwiązania przedstawionej wyżej wątpliwości, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że obowiązki spoczywające na podmiocie realizującym przedsięwzięcie powinny być oceniane według stanu prawnego, w którym była wydana decyzja środowiskowa. W dniu wydawania decyzji środowiskowej, na którą powołał się Sąd żaden z przepisów prawa nie przewidywał wydawania oddzielnego orzeczenia wydłużającego termin, w jakim decyzja środowiskowa może stanowić podstawę do ubiegania się o decyzję stanowiącą podstawę realizacji przedsięwzięcia. W dacie wydawania tego orzeczenia art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dalej zwana ustawą ocenową (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) przewidywał, że „Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Nie wymagało to wydawania jakiegokolwiek orzeczenia potwierdzającego etapowość realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym, w tym stanie prawnym ocena etapowości realizacji przedsięwzięcia była oceniana przez organ właściwy do wydania decyzji stanowiącej podstawę realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia wydanej decyzji środowiskowej.

Dopiero z dniem 20 lipca 2010 r. rozwiązanie to zostało zmienione przez ustawę z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 119, poz. 804) i od tego momentu przepis ten stanowi, że  „Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia”.

W związku z tym koniecznością wydania postanowienia potwierdzającego etapowość realizacji przedsięwzięcia zostały objęte jedynie te przedsięwzięcia, dla których decyzje środowiskowe zostały wydane po zmianie stanu prawnego. W tych wydanych wcześniej zagadnienie to było bowiem rozstrzygnięte w decyzji wywołującej skutki prawne. W przeciwnym razie przepis art. 72 ust. 4 ustawy ocenowej działałby z mocą wsteczną, a takie stany są sprzeczne z zasadą praworządności wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Ponadto, jeżeli w decyzji środowiskowej określono, że okres, w którym może ona stanowić podstawę ubiegania się o decyzję stanowiącą podstawę realizacji przedsięwzięcia ulega automatycznemu wydłużeniu w przypadku etapowości realizacji przedsięwzięcia, to bez zmiany tej części decyzji nie ma potrzeby, ani możliwości potwierdzania tego oddzielnym postanowieniem.

Dlatego też należy stwierdzić, że w stosunku do decyzji środowiskowych wydanych  przed 20 lipca 2010 r., w których określono, że w termin o jakim mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ocenowej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zachodzi konieczność wydawania oddzielnych postanowień potwierdzających etapowość realizacji przedsięwzięcia. Skutek ten wynika bowiem bezpośrednio z wydanej decyzji środowiskowej, a nie oddzielnego postanowienia. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Krzysztof Gruszecki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj