Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

29.08.2014

Kalendarz wyborów samorządowych 2014

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 16 listopada 2014 r. odbędzie się I tura tegorocznych wyborów samorządowych, w związku z czym warto pochylić się nad kalendarzem wyborczym.  

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

W dniu 16 listopada 2014 r. odbędzie się I tura tegorocznych wyborów samorządowych, w związku z czym warto pochylić się nad kalendarzem wyborczym.

Do nadchodzących wyborów samorządowych po raz pierwszy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu wyborczego – ustawy uchwalonej przez Sejm dnia 5 stycznia 2011 r. Poprzednie wybory odbywały się jeszcze na podstawie przepisów dwóch odrębnych ustaw: ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Zgodnie z art. 371 § 1-2 Kodeksu wyborczego wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznacza Prezes Rady Ministrów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Natomiast zgodnie z art. 474 § 1 Kodeksu wyborczego wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywają się łącznie z wyborami do rad.

Obecna kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw kończy się dnia 21 listopada 2014 r. (piątek), a wiec wybory muszą zostać zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (niedziela).

Datę wyborów wyznacza Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 80 dniu przed dniem wyborów, jednakże nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Termin ten upływa dnia 28 sierpnia 2014 r.

W ww. rozporządzeniu Prezes Rady Ministrów określa ponadto tzw. kalendarz wyborczy, a więc oprócz daty wyborów również daty, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym, po ogłoszeniu rozporządzenia.

Powyższe rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 27 sierpnia 2014 r. pod pozycją 1134.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty tegorocznych wyborów samorządowych:

Czynność Organ zobowiązany Termin Data Podstawa prawna z Kodeksu wyborczego
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej/koalicyjnego komitetu wyborczego/komitetu wyborczego organizacji komitet wyborczy partii politycznej/ koalicyjny komitet wyborczy/ komitet wyborczy organizacji do 70 dnia przed dniem wyborów do 8 września 2014 r. (bowiem 70 dzień przed dniem wyborów przypada w niedzielę – art. 9 § 2) art. 400 § 1/ art. 401 § 1/ art. 402 § 1
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji, w przypadku, gdy komitet wyborczy organizacji zamierza zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie

komitet wyborczy organizacji

do 70 dnia przed dniem wyborów do 8 września 2014 r. (bowiem 70 dzień przed dniem wyborów przypada w niedzielę – art. 9 § 2) art. 402 § 2
zawiadomienie komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, w przypadku, gdy komitet wyborczy wyborców zamierza zgłosić kandydatów na radnych wyłącznie w jednym województwie komitet wyborczy wyborców do 70 dnia przed dniem wyborów do 8 września 2014 r. (bowiem 70 dzień przed dniem wyborów przypada w niedzielę – art. 9 § 2) art. 403 § 3
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, w przypadku, gdy komitet wyborczy organizacji zamierza zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie komitet wyborczy wyborców do 70 dnia przed dniem wyborów do 8 września 2014 r. (bowiem 70 dzień przed dniem wyborów przypada w niedzielę – art. 9 § 2) art. 403 § 3
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, w przypadku, gdy komitet wyborczy organizacji zamierza zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie komitet wyborczy wyborców do 70 dnia przed dniem wyborów do 8 września 2014 r. (bowiem 70 dzień przed dniem wyborów przypada w niedzielę – art. 9 § 2) art. 403 § 2
zgłoszenie terytorialnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnych rad gmin/rad powiatów/sejmików województw, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego komitet wyborczy do 40 dnia przed dniem wyborów do 7 października 2014 r. art. 428 § 1/ art. 428 § 1 w zw. z art. 450/ art. 428 § 1 w zw. z art. 459 § 1
zgłoszenie kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do gminnej komisji wyborczej komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie do 30 dnia przed dniem wyborów do 17 października 2014 r. art. 478 § 3
przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, w tym przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku Państwowa Komisja Wyborcza do 25 dnia przed dniem wyborów do 22 października 2014 r. art. 410 § 1
przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do sejmiku województwa w więcej niż jednym okręgu wyborczym oraz wyłącznie w jednym okręgu wyborczym komisarz wyborczy wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim do 23 dnia przed dniem wyborów do 24 października 2014 r. art. 410 § 3
przyznanie numerów dla list kandydatów pozostałych komitetów wyborczych komisarz wyborczy wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim do 21 dnia przed dniem wyborów do 26 października 2014 r. art. 410 § 5
podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych rady gminy/rady powiatu/sejmiku województwa wójt (burmistrz, prezydent miasta)/starosta/marszałek województwa do 20 dnia przed dniem wyborów do 27 października 2014 r. art. 435 § 2/ art. 435 § 2 w zw. z art. 450/ art. 435 § 2 w zw. z art. 459 § 1
podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wójt (burmistrz, prezydent miasta) do 20 dnia przed dniem wyborów do 27 października 2014 r. art. 435 § 2 w zw. z art. 470
 
Druga tura tegorocznych wyborów samorządowych wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał w I turze wyborów więcej niż połowy ważnych głosów odbywa się 14 dnia po pierwszym głosowaniu, a więc dnia 30 listopada 2014 r.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj