Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.07.2013

Szlaki rowerowe i dla pieszych możliwe również na wałach przeciwpowodziowych?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Prezydent RP przedstawił projekt nowelizacji Prawa wodnego ułatwiający realizację wybranych inwestycji na obszarach zagrożenia powodziowego.

W ramach utworzonego przez Prezydenta RP Forum Debaty Publicznej (http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/o-forum/), będącego formą konsultacji społecznych w istotnych dla kraju kwestiach, przedstawiony został projekt nowelizacji Prawa wodnego. Projekt ten ma na celu ułatwienie realizacji inwestycji w postaci dróg dla rowerów lub pieszych oraz wyznaczania szlaków rowerowych lub szlaków pieszych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych.

Obecnie obowiązujące przepisy zakazują poruszania się rowerami po koronie i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Propozycja nowelizacji Prawa wodnego znosi ten zakaz, jednocześnie zachowując inne zakazy chroniące wody przed zanieczyszczeniem oraz służące ochronie przed powodzią. W przypadku jednak, gdy na skutek ruchu rowerów lub ruchu pieszego zagrożona będzie szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia powodziowego lub innego zagrożenia powodującego konieczność ograniczenia możliwości poruszania się po wałach, jak również w razie konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ na wniosek marszałka województwa będzie miał obowiązek wprowadzenia w drodze zarządzenia czasowego zakazu przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów rowerami lub poruszania się pieszych po wałach.

Głównym założeniem projektowanych zmian jest dopuszczenie do uprawiania turystyki na terenach zagrożonych powodzią i na wałach przeciwpowodziowych, które w większości są terenami o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, gdzie można uprawiać turystykę, zwłaszcza rowerową.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu do projektu nowelizacji Prawa wodnego, w Polsce jest około 9,5 tys. km obwałowań, w przeważającej części położonych w terenach o bardzo dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Tereny te są także niezwykle atrakcyjne dla rozwoju turystyki, niepowodującej konieczności budowy infrastruktury drogowej, hotelowej czy żywieniowej.

Z wnioskiem o wyznaczenie szlaku pieszego lub rowerowego na takich terenach będzie mogła wystąpić, np. jednostka samorządu terytorialnego, co w ocenie projektodawców może przynieść jej wyłącznie same korzyści, z niewielkimi kosztami mającymi na celu tylko oznakowanie takiego szlaku pieszo-rowerowego.

Proponowane zmiany wpłyną pozytywnie zarówno na rynek pracy i rozwój regionu, ale również na rozwój turystyki na danym obszarze, co może się wiązać ze wzrostem wpływów do budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazuje się w ocenach skutków regulacji projektu nowelizacji Prawa wodnego przewiduje się umiarkowany, korzystny wpływ projektu ustawy na lokalny rynek pracy. W otoczeniu wyznaczonych szlaków rowerowych lub pieszych, wskutek wzmożonego ruchu turystycznego, może rozwinąć się w sposób umiarkowany sektor usług gastronomicznych, serwisowych i innych.

Dopuszczenie do przemieszczania się po terenach zagrożonych powodzią i wałach przeciwpowodziowych będących terenami o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, przyczyni się również do rozwoju turystyki, a co za tym idzie rozwoju regionalnego poprzez umożliwienie w większym stopniu niż dotychczas wykorzystania zasobów przyrody z zachowaniem jakości środowiska naturalnego, a zwłaszcza wodnego.

Obecnie projekt nowelizacji jest na etapie składania uwag i opinii, co można czynić do dnia 26 lipca 2013 r. Więcej informacji, jak również sam projekt zmiany Prawa wodnego znajduje się pod następującym adresem: TUTAJ.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Nieruchomości

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj