Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.07.2013

Zgromadzenie wspólników nie zawsze konieczne

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wbrew powszechnej opinii wspólnicy spółki z o.o. mogą podejmować uchwały nie tylko na zgromadzeniu wspólników. Prawo pozwala im bowiem podejmować decyzje również bez odbycia takiego zgromadzenia, a także głosować w sposób pisemny. 

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Wbrew powszechnej opinii wspólnicy spółki z o.o. mogą podejmować uchwały nie tylko na zgromadzeniu wspólników. Prawo pozwala im bowiem podejmować decyzje również bez odbycia takiego zgromadzenia, a także głosować w sposób pisemny.

Zgromadzenie wspólników to kluczowy organ w spółce z o.o. Choć nie zarządza na bieżąco spółką, to jednak jako organ „właścicielski” podejmuje fundamentalne dla niej decyzje. Z technicznego punktu widzenia zgromadzenie wspólników jest po prostu ich zebraniem.

W związku z rolą tego organu, prawo zasadniczo przewiduje sformalizowany sposób zwoływania zgromadzenia wspólników za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich. Ma to zapewniać, że ich uprawnienie do współdecydowania o losach spółki nie zostanie naruszone. Nawet jednak, gdy korzysta się z trybu nieformalnego, który pozwala zrezygnować z formalnego uprzedniego zawiadamiania wspólników, nadal muszą oni zebrać się w jednym miejscu i sporządzać protokół dokumentujący ich obrady. W praktyce bywa to często uciążliwe, ponieważ zmusza wspólników do stawienia się w jednym czasie i miejscu. Dlatego warto mieć na uwadze, że prawo pozwala wspólnikom spółek z o.o. podejmować uchwały również poza zgromadzeniem wspólników i to w dwóch różnych trybach.

Pierwsza możliwość polega na tym, że wszyscy wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte. W praktyce z reguły polega to na tym, że wspólnicy podpisują się pod treścią proponowanej uchwały. Ten tryb, choć najprostszy w praktyce, wymaga jednomyślności wspólników co do treści podejmowanego rozstrzygnięcia.

Druga możliwość polega na głosowaniu pisemnym, czyli oddawaniu głosów „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” na piśmie. Uchwały w tym trybie podejmowane są według standardowych reguł co do wymaganej większości, np. większości bezwzględnej albo trzech czwartych. Jednakże zastosowanie samego trybu wymaga uprzedniej zgody wszystkich wspólników (obydwie kwestie – wyrażenie zgody na głosowanie pisemne i sam głos – mogą być objęte jednym dokumentem).        

Opisane wyżej zasady podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników mają stosunkowo szerokie zastosowanie. Zgodnie z dominującym poglądem zasadniczo można w ten sposób podejmować rozstrzygnięcia także wówczas, gdy przepisy posługują się sformułowaniem „uchwała zgromadzenia wspólników” (a nie tylko, gdy mowa jest o „uchwale wspólników”). W pewnych jednak sytuacjach tryby „pozazgromadzeniowe” są wyłączone. Nie można ich stosować (1) w sprawach, które są przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników (m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty), (2) jeżeli uchwała wymaga formy aktu notarialnego,  (3) w przypadkach, w których wymagane jest głosowanie tajne oraz (4) gdy ustawa wymaga „zwołania” zgromadzenia wspólników.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Maciej Pniewski

radca prawny, specjalizuje się w prawie spółek oraz optymalizacji podatkowej struktur biznesowych i procesów restrukturyzacyjnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj