Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.04.2022

Druga instancja nie może być mistyfikacją

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Organ rozpatrujący sprawę w drugiej instancji nie może działać pro forma. Organy odwoławcze działają tak jak organy I instancji, czyli przeprowadzają postępowanie i wydają powtórnie decyzję w tej samej sprawie – przypomina Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Wyrokiem z dnia 3 marca 2022 r. (wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 975/21) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził nieważność decyzji w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.

W opisywanej sprawie podatnik wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Jako uzasadnienie wskazał trudną sytuację finansową spowodowaną drastycznym spadkiem dochodów z działalności handlowej z uwagi na zamknięcie galerii handlowych. Właścicielem takiej galerii jest podatnik, a zaległości w podatku od nieruchomości dotyczyły tego właśnie obiektu. Podatnik podniósł, że na skutek nadzwyczajnego zdarzenia, jakim bez wątpienia jest pandemia COVID-19 oraz związane z nią konsekwencje społeczne i gospodarcze, jego płynność finansowa uległa gwałtownemu pogorszeniu. W tej sytuacji podatnik uznał, że w jego przypadku spełnione zostały kryteria ważnego interesu podatnika i interesu publicznego.

Podatnikowi odmówiono umorzenia ww. zaległości w podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że wprawdzie istnieje w sprawie ważny interes podatnika, lecz interes publiczny sprzeciwia się faworyzowaniu jednego podmiotu i uszczuplaniu wpływów, z których realizowane są społecznie użyteczne cele. Odnotowano, że mimo spadku przychodów podatnik wciąż może pochwalić się zyskiem i nie utracił płynności finansowej. Jednocześnie organ pierwszej instancji powołał się na uznaniowy charakter decyzji w przedmiocie przyznania ulgi podatkowej, a także nadzwyczajny charakter tego rodzaju instytucji, będący odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania.

Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone decyzje. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie rozstrzygnięcia samorządowego kolegium odwoławczego w tej sprawie wymagają eliminacji z obrotu prawnego z uwagi na rażące naruszenie przepisów postępowania podatkowego.

Jak bowiem wyjaśnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie naruszona została zasada dwuinstancyjności. Zasada ta wyraża prawo podatnika do rozstrzygnięcia sprawy dwukrotnie, w dwóch organach, z których organ odwoławczy kontroluje przez wydanie decyzji decyzję organu pierwszej instancji. Sąd podkreśla, że dwuinstancyjność to wyraz prawa do obrony. Organ odwoławczy nie może ograniczyć się jedynie do kontroli decyzji czy też rozpatrzenia zasadności argumentów organu pierwszej instancji.

Tymczasem badane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozstrzygnięcia nie zawierały własnego stanowiska samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie, lecz powtórzenie stanowiska organu I instancji. W rozstrzygnięciu skopiowano decyzję organu I instancji oraz przytoczono – jako stanowisko samorządowego kolegium odwoławczego – treść pisma organu I instancji, stanowiącego odniesienie się do zarzutów odwołania. To –  w ocenie Sądu – spowodowało rażące naruszenie zasady dwuinstancyjności, a w konsekwencji konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji samorządowego kolegium odwoławczego.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne