Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.07.2018

Podatek od nieruchomości w działalności leczniczej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Budynki podmiotu leczniczego będą opodatkowane niższą stawką podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy będą związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W jednym z ostatnich wyroków NSA (sygn. II FSK 2726/17) stwierdził, że sam wpis podmiotu do rejestru podmiotów leczniczych nie uprawnia do uznania, że wszystkie pomieszczenia tego podmiotu będą preferencyjnie opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Sprawa dotyczyła Spółki, która była właścicielem hotelu oraz podmiotem zajmującym się świadczeniem usług medycznych (wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych). Hotel ten w całości był wykorzystywany przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem było świadczenie usług: zakwaterowania, gastronomicznych, sprzedaży żywności i napojów, turystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Dodatkowo Spółka wykorzystywała hotel do świadczenia usług zdrowotnych, do których należą: zabiegi dermatologiczne, masaże, zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi fizykoterapeutyczne, inne zabiegi służące zachowaniu lub poprawie zdrowia.

Pomieszczenia wykorzystywane w związku ze świadczonymi przez Spółkę usługami medycznymi można podzielić na dwie grupy:

 1. Grupa 1 – pomieszczenia bezpośrednio wykorzystywane do świadczenia usług zdrowotnych, m.in. sale zabiegowe, pomieszczenia przeznaczone do wykonywania masaży itp.;

 2. Grupa 2 – „pomieszczenia niezabiegowe”, a więc pomieszczenia pośrednio wykorzystywane dla celów świadczenia usług leczniczych, niezbędne do prawidłowego świadczenia tych usług, m. in. pomieszczenia administracyjne, magazyny, korytarze, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia restauracyjne, pokoje hotelowe, pomieszczenia kuchenne, recepcje sanatoryjne, kotłownie.

Spółka występując z wnioskiem o interpretację stała na stanowisku, że wszystkie te pomieszczenia powinny być objęte niższą stawką opodatkowania. W treści art. 5 ust. 1 pkt 2 lit d. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyodrębnione bowiem zostały „budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się zarówno organ podatkowy, jak i sąd I oraz II instancji. Uznały one, że w sytuacji gdy w części budynku zajętego przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych świadczone są inne usługi związane z hotelem i nie da się ustalić związku świadczenia tych usług z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, preferencyjna stawka nie powinna mieć zastosowania do opodatkowania tych części budynku.

Konieczne jest bowiem ustalenie faktycznego wykorzystywania części budynku na działalność leczniczą oraz wyodrębnienie tej części budynku, która jest wykorzystywana do prowadzenia jeszcze innej działalności gospodarczej. W tym względzie ustawodawca wspomina właśnie o kryterium podmiotowym zajęcia pomieszczenia przez podmioty udzielające świadczeń medycznych w tych pomieszczeniach, które związane są z prowadzoną działalnością leczniczą. Zajęcie oznacza wykorzystywanie przedmiotu opodatkowania przez podmiot leczniczy do określonej działalności (chodzi tu o świadczenia zdrowotne) z wyłączeniem innych rodzajów działalności (dotyczy innych usługi świadczonych w hotelu).

Wskazywano przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26.09.2013 r. sygn. K 22/12, który dotyczył analizowanego przepisu w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r. W ocenie Trybunału przedmiotowy przepis należy interpretować uwzględniając przesłankę podmiotowo-przedmiotową. Budynki lub ich części zajęte przez podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą jednocześnie pozostawać w związku z działalnością leczniczą. Adresatem tego przepisu, w obydwu jego częściach, jest ten sam podmiot.

W konsekwencji dla zastosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – budynek lub jego część muszą być związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, po drugie – musi je zajmować podmiot udzielający tych świadczeń. Ważne jest jednak, aby te pomieszczenia były związane wyłącznie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a nie z inną działalnością gospodarczą (komercyjną) tego podmiotu.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj