Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

07.03.2018

Dane osobowe w formularzu kontaktowym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych zamieszczane są często formularze kontaktowe, gdzie osoba fizyczna podaje swój adres poczty elektronicznej, często także imię i nazwisko, i następnie wysyła zapytanie drogą elektroniczną. W wyniku tego procesu właściciel strony internetowej posiada adresy e-mail, czasami imiona, nazwiska i inne dane osób fizycznych, które korzystały z formularza kontaktowego. Czy posiadacz strony internetowej powinien zbierać zgody osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych zamieszczane są często formularze kontaktowe, gdzie osoba fizyczna podaje swój adres poczty elektronicznej, często także imię i nazwisko, i następnie wysyła zapytanie drogą elektroniczną. W wyniku tego procesu właściciel strony internetowej posiada adresy e-mail, czasami imiona, nazwiska i inne dane osób fizycznych, które korzystały z formularza kontaktowego. Czy posiadacz strony internetowej powinien zbierać zgody osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych?

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) zostanie zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W wyniku tej zmiany ochrona danych osobowych zostanie ujednolicona w całej Unii Europejskiej. Podkreślić należy, że ww. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady będzie obowiązywać bezpośrednio i nie wymaga transponowania do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy (odmiennie niż dyrektywa).

Imię i nazwisko osoby fizycznej, adres poczty elektronicznej mogą zostać uznane za informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli po prostu dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO. Z kolei w myśl art. 4 pkt 2) RODO „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W rezultacie udostępnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej, w którym trzeba podawać adres e-mail lub imię i nazwisko, może prowadzić do przetwarzania danych osobowych. W analizowanym przypadku przetwarzanie będzie polegać na zbieraniu i posiadaniu informacji o osobach fizycznych, które same wprowadziły swoje dane do formularza kontaktowego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 RODO jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych jest nakaz przetwarzania zgodnie z prawem. Udzielenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, jest jedną z form zapewnienia przetwarzania zgodności z prawem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Inne dopuszczalne podstawy przetwarzania danych osobowych stanowią np. umowa lub niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy na stronie internetowej często nie wiąże się z zawieraniem jakiejkolwiek umowy. Trudno także uznać, że  formularz kontaktowy jest niezbędny do realizowania zadania publicznego.

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że posiadacz witryny internetowej powinien sprawdzić czy i jakie dane osobowe będą zbierane przez istniejący albo projektowany formularz kontaktowy na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalnej itd. W przypadku ustalenia, że dojdzie do przetwarzania danych osobowych posiadacz strony internetowej ma obowiązek zapewnić procedowanie zgodnie z prawem, czyli udzielenie zgody przez osobę fizyczną na przetwarzanie jej danych osobowych, chyba że ma miejsce inna podstawa przetwarzania danych wymieniona w art. 6 RODO. Jednocześnie RODO stawia konkretne wymagania, jakie omawiana zgoda powinna spełniać, precyzuje sposób sformułowania zapytania o zgodę, w szczególności określania celu przetwarzania itp. Po wtóre, podmiot zbierający dane osobowe przez formularz kontaktowy będzie najczęściej administratorem tych danych osobowych i z tego tytułu zaktualizują się po jego stronie dodatkowe obowiązki, np. obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą.

Reasumując, formularz kontaktowy na stronie internetowej jest praktycznym rozwiązaniem technicznych, które pozwala efektywnie zarządzać otrzymywaną korespondencją drogą elektroniczną. Nie można jednak zapominać, że wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy osoba fizyczna często udostępnia posiadaczowi witryny szereg swoich danych osobowych. Niewątpliwie zbieranie i posiadanie adresów e-mail łącznie z imieniem i nazwiskiem nadawcy wiadomości jest przetwarzaniem danych osobowych i podlega szczegółowej regulacji wynikającej z przepisów prawa.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Urszula Szefler

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj