Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.01.2017

Akt prawa miejscowego nie może zostać uchylony uchwałą o charakterze wewnętrznym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem Wojewody Śląskiego niedopuszczalnym jest uchylenie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, która została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwałą o charakterze wewnętrznie obowiązującym niepublikowana w tym dzienniku.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.562.2016 Wojewoda Śląski stwierdził częściową nieważność (w zakresie dotyczącym uchylenia uchwały opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym) uchwały podjętej przez radę gminy w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. rada gminy podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, która została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niezależnie od faktu jej opublikowania, organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w celu oceny jej legalności. Wojewoda nie wydał jednak rozstrzygnięcia nadzorczego w tym przedmiocie, ponieważ w dniu 28 października 2016 r. rada gminy podjęła kolejną uchwałę – tym razem o charakterze wewnętrznym – w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez urząd gminy, której jednym z postanowień było uchylenie wcześniejszej uchwały w tym przedmiocie. Jednocześnie, Wojewoda Śląski rezygnując z wydania rozstrzygnięcia nadzorczego do pierwotnej uchwały, w dniu 25 listopada 2016 r. stwierdził nieważność późniejszej uchwały w części uchylającej wcześniejszą uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego.

Uchwała stanowiąca przedmiot analizowanego w niniejszym artykule rozstrzygnięcia nadzorczego zdaniem Wojewody Śląskiego nie zawiera norm kreujących prawa i obowiązki podmiotów zewnętrznych wobec gminy, wobec czego nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującym, dlatego też nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Taka uchwała nie może skutecznie eliminować z obrotu prawnego wcześniejszej uchwały. W ocenie organu nadzoru zaistniała sytuacja jest niedopuszczalna jako sprzeczna z art. 2 Konstytucji RP i zawartą w tym przepisie zasadą państwa prawnego.

Jak wskazał Wojewoda Śląski, uchwała, która została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, posiada status aktu prawa miejscowego, więc jedynym sposobem jej eliminacji, jest podjęcie nowej uchwały, której przedmiotem byłoby jedynie postanowienie o uchyleniu uchwały wcześniejszej i wystąpienie o jej ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niedopuszczalne jest, aby uchwałę posiadającą status aktu prawa miejscowego, eliminować za pomocą aktu, który takiego statusu nie posiada.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co zgodnie z treścią art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności w określonym zakresie.

Poruszona w powyższym rozstrzygnięciu nadzorczym problematyka charakteru prawnego uchwały w sprawie wspólnej obsługi prezentowana była również na łamach Portalu w artykule pt. Czy uchwała w sprawie organizacji centrum usług wspólnych (CUW) jest aktem prawa miejscowego?.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Michalina Ostrowska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi