13.01.2017


Akt prawa miejscowego nie może zostać uchylony uchwałą o charakterze wewnętrznym

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Śląskiego niedopuszczalnym jest uchylenie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, która została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwałą o charakterze wewnętrznie obowiązującym niepublikowana w tym dzienniku.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.562.2016 Wojewoda Śląski stwierdził częściową nieważność (w zakresie dotyczącym uchylenia uchwały opublikowanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym) uchwały podjętej przez radę gminy w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. rada gminy podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, która została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niezależnie od faktu jej opublikowania, organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w celu oceny jej legalności. Wojewoda nie wydał jednak rozstrzygnięcia nadzorczego w tym przedmiocie, ponieważ w dniu 28 października 2016 r. rada gminy podjęła kolejną uchwałę – tym razem o charakterze wewnętrznym – w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez urząd gminy, której jednym z postanowień było uchylenie wcześniejszej uchwały w tym przedmiocie. Jednocześnie, Wojewoda Śląski rezygnując z wydania rozstrzygnięcia nadzorczego do pierwotnej uchwały, w dniu 25 listopada 2016 r. stwierdził nieważność późniejszej uchwały w części uchylającej wcześniejszą uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego.

Uchwała stanowiąca przedmiot analizowanego w niniejszym artykule rozstrzygnięcia nadzorczego zdaniem Wojewody Śląskiego nie zawiera norm kreujących prawa i obowiązki podmiotów zewnętrznych wobec gminy, wobec czego nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującym, dlatego też nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Taka uchwała nie może skutecznie eliminować z obrotu prawnego wcześniejszej uchwały. W ocenie organu nadzoru zaistniała sytuacja jest niedopuszczalna jako sprzeczna z art. 2 Konstytucji RP i zawartą w tym przepisie zasadą państwa prawnego.

Jak wskazał Wojewoda Śląski, uchwała, która została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, posiada status aktu prawa miejscowego, więc jedynym sposobem jej eliminacji, jest podjęcie nowej uchwały, której przedmiotem byłoby jedynie postanowienie o uchyleniu uchwały wcześniejszej i wystąpienie o jej ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Niedopuszczalne jest, aby uchwałę posiadającą status aktu prawa miejscowego, eliminować za pomocą aktu, który takiego statusu nie posiada.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co zgodnie z treścią art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności w określonym zakresie.

Poruszona w powyższym rozstrzygnięciu nadzorczym problematyka charakteru prawnego uchwały w sprawie wspólnej obsługi prezentowana była również na łamach Portalu w artykule pt. Czy uchwała w sprawie organizacji centrum usług wspólnych (CUW) jest aktem prawa miejscowego?.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMichalina Ostrowska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: CUW, Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu