Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

03.02.2016

Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Uchwała o zaliczeniu konkretnej drogi do kategorii dróg publicznych powinna być poprzedzona czynnościami zmierzającymi do przejęcia przez podmiot publiczny własności wszystkich nieruchomości, na których jest zlokalizowana.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r. (sygn. I OSK 2030/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 marca 2015 r. (sygn. akt II SA/Ol 1179/14) wydanego w sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Uchwała rady gminy w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przez jednego z mieszkańców gminy. Skarżący zarzucił przedmiotowej uchwale naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 460), polegające na zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej jego zdaniem w części działek, które stanowią jego własność oraz nadaniu statusu drogi publicznej działce, która przylega do działki stanowiącej jego własność.

W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady Gminy wskazał, że działki, po których przebiegają drogi gminne wymienione w uchwale stanowią własność gminy, dlatego też powyższa uchwała nie narusza jego interesu prawnego.

W wyroku z dnia 31 marca 2015 r. (sygn. akt II SA/Ol 1179/14) Wojewódzki sąd Administracyjny w Olsztynie uznał skargę za niezasadną z uwagi na brak interesu prawnego po stronie skarżącego.

W uzasadnieniu WSA wskazał, że w toku postępowania dowodowego zostało ustalone ponad wszelką wątpliwość, że działki w odniesieniu, do których wydana została zaskarżona uchwała rady gminy nie stanowiły własności skarżącego, lecz własność gminy. Powyższy wniosek wynika wprost z wyjaśnień organu oraz przedstawionej przez niego mapy w większej skali.

Tym samym w ocenie Sądu I instancji nie doszło do naruszenia interesu prawnego skarżącego, gdyż zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych w sytuacji, gdy drogi te nie stanowią jego własności, jak też drogi te nie przebiegają przez działki należące do skarżącego, nie mogło naruszyć jego praw. Legitymacja skargowa nie może w ocenie Sądu I instancji wynikać także z faktu, iż działki skarżącego graniczą z drogą publiczną. Wszelkie uciążliwości związane z sąsiedztwem drogi publicznej dotyczą bowiem wyłącznie sfery interesu faktycznego, a nie interesu prawnego, uwzględnionego w przepisie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, ze zm.).

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł mieszkaniec gminy ponownie wskazując, że jego zdaniem do dróg publicznych zaliczono fragmenty działek stanowiących jego własność. W swojej skardze wskazał także, że na gruncie konstytucyjnej zasady pewności prawa i zaufania do prawa nie dopuszczalne jest załączenie do uchwały rady gminy niewyraźnej mapy małej skali, bez oznaczenia numerów działek, których uchwała dotyczy. W ocenie skarżącego niezrozumiałe było także orzekanie przez WSA na podstawie innej mapy niż ta załączona do uchwały, ponieważ tylko ona ma charakter normatywny

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r. (sygn. I OSK 2030/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił powyższą skargę kasacyjną potwierdzając tym samym prawidłowość wyroku Sądu I instancji.

NSA zgodził się ze skarżącym, co do faktu, że droga publiczna może być ustanowiona tylko na gruncie, którego właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Nie można bowiem zaliczyć drogi do kategorii dróg publicznych, jeżeli chociaż część tej drogi posiada innych właścicieli. Prowadzi to do konkluzji, że uchwała o zaliczeniu konkretnej drogi jako drogi publicznej powinna być poprzedzona czynnościami zmierzającymi do przejęcia własności tej drogi przez podmiot publicznoprawny, a nie odwrotnie.

Jednocześnie NSA uznał, że ustalenia faktyczne poczynione w toku postępowania, z których wynikło, że przedmiotowe drogi publiczne nie przebiegają przez grunty stanowiące własność skarżącego nie powinny budzić wątpliwości. Tym samym zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych w sytuacji, gdy drogi te nie stanowiły własności skarżącego oraz nie przebiegały przez jego grunty, nie mogło naruszyć jego praw. W związku z powyższym WSA słusznie uznał, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia interesu prawnego skarżącego. Na marginesie NSA wskazał, że sam fakt załączenia do przedmiotowej uchwały nieprecyzyjnej mapy nie może stanowić samodzielnej podstawy do stwierdzenia jej nieważności.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Michał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj