Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.01.2016

Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu związku międzygminnego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST

Zdaniem NSA ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku międzygminnego należy do wyłącznej właściwości zgromadzenia związku międzygminnego.

We wrześniu zeszłego roku na łamach naszego Portalu w artykule pt. „Rola przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego” przedstawialiśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2015 r. (sygn. IV SA/Po 497/15) uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2015 r., nr KN-I.4131.1.163.2015.22 stwierdzające nieważność zapisu statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z którym ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku międzygminnego należy do wyłącznej właściwości zgromadzenia związku.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł Wojewoda Wielkopolski ponownie wskazując, że jego zdaniem na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych to do właściwości przewodniczącego zgromadzenia związku należy ustalanie wynagrodzenia członków zarządu tego związku.

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2015 r. (sygn. II OSK 2614/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego potwierdzając tym samym prawidłowość wyroku Sądu I instancji, którego omówienie przedstawiliśmy we wskazanym na wstępie artykule.

Zdaniem NSA chybiony jest zarzut naruszenia art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych, bowiem nie można przyjąć, że ustawa ta jest regulacją kompletną w zakresie określania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

Jednocześnie Sąd wskazał, że szczególnie istotny jest fakt jednoznacznego wskazania przez prawodawcę w ustawie o samorządzie gminnym, a więc w ustawie o charakterze ustrojowym, iż to do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy określenie wynagrodzenia piastuna funkcji organu wykonawczego. Zdaniem NSA świadczy to o tym, że ustawodawca przywiązuje szczególną wagę do tego, aby wynagrodzenie organu wykonawczego w gminie było ustalane jawnie i kolektywnie.

Tym samym skoro w art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym znajduje się odesłanie do odpowiedniego stosowania do zgromadzenia związku międzygmnnego przepisów dotyczących rady gminy, to nie ma podstaw do twierdzenia, że zastosowania nie znajdzie przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczący ustalanie przez radę gminy wynagrodzenia wójta. Nie ma bowiem jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że w odniesieniu do ustalania wynagrodzenia członków organu wykonawczego związku międzygminnego powinno być inaczej.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził również, że biorąc pod uwagę funkcję i pozycję przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego (którego funkcja i pozycja jest analogiczna do tej przypisanej przewodniczącemu rady gminy i sprowadza się wyłącznie do zadań o charakterze organizatorskim) nie można uznać za prawidłowe przypisywanie mu kompetencji w zakresie ustalania wynagrodzenia członkom zarządu związku.

Mając powyższe na uwadze NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego.

"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST
DZIAŁY:
Ustrój

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Wobec coraz większej ilości zadań nakładanych na gminy i powiaty współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym optymalizację ich realizacji.

"

Dowiedz się więcej:

Współpraca JST