19.01.2016


Kto ustala wynagrodzenie członków zarządu związku międzygminnego?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem NSA ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku międzygminnego należy do wyłącznej właściwości zgromadzenia związku międzygminnego.

We wrześniu zeszłego roku na łamach naszego Portalu w artykule pt. „Rola przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego” przedstawialiśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2015 r. (sygn. IV SA/Po 497/15) uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2015 r., nr KN-I.4131.1.163.2015.22 stwierdzające nieważność zapisu statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z którym ustalanie wynagrodzenia członków zarządu związku międzygminnego należy do wyłącznej właściwości zgromadzenia związku.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł Wojewoda Wielkopolski ponownie wskazując, że jego zdaniem na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych to do właściwości przewodniczącego zgromadzenia związku należy ustalanie wynagrodzenia członków zarządu tego związku.

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2015 r. (sygn. II OSK 2614/15) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego potwierdzając tym samym prawidłowość wyroku Sądu I instancji, którego omówienie przedstawiliśmy we wskazanym na wstępie artykule.

Zdaniem NSA chybiony jest zarzut naruszenia art. 7 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych, bowiem nie można przyjąć, że ustawa ta jest regulacją kompletną w zakresie określania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

Jednocześnie Sąd wskazał, że szczególnie istotny jest fakt jednoznacznego wskazania przez prawodawcę w ustawie o samorządzie gminnym, a więc w ustawie o charakterze ustrojowym, iż to do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należy określenie wynagrodzenia piastuna funkcji organu wykonawczego. Zdaniem NSA świadczy to o tym, że ustawodawca przywiązuje szczególną wagę do tego, aby wynagrodzenie organu wykonawczego w gminie było ustalane jawnie i kolektywnie.

Tym samym skoro w art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym znajduje się odesłanie do odpowiedniego stosowania do zgromadzenia związku międzygmnnego przepisów dotyczących rady gminy, to nie ma podstaw do twierdzenia, że zastosowania nie znajdzie przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczący ustalanie przez radę gminy wynagrodzenia wójta. Nie ma bowiem jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że w odniesieniu do ustalania wynagrodzenia członków organu wykonawczego związku międzygminnego powinno być inaczej.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził również, że biorąc pod uwagę funkcję i pozycję przewodniczącego zgromadzenia związku międzygminnego (którego funkcja i pozycja jest analogiczna do tej przypisanej przewodniczącemu rady gminy i sprowadza się wyłącznie do zadań o charakterze organizatorskim) nie można uznać za prawidłowe przypisywanie mu kompetencji w zakresie ustalania wynagrodzenia członkom zarządu związku.

Mając powyższe na uwadze NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Wyrok NSA, Związki międzygminne, Rada gminy, Zarząd, Zgromadzenia,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu