Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.07.2016

Odmowa uchwalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę a interes prawny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa

Zdaniem NSA w świetle aktualnych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma interes prawny w zaskarżeniu uchwały odmawiającej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Przedsiębiorstwo  wodociągowo-kanalizacyjne zwróciło się do Rady Miasta o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy. Rada Miasta w drodze uchwały odmówiła zatwierdzenia taryf.

W konsekwencji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne skierowało do Rady Miasta wniosek o uchylenie powyższej uchwały. Spółka otrzymała odpowiedź informującą, że organ nie uwzględnił wniosku o uchylenie wskazanej uchwały.

W następstwie zaistniałej sytuacji przedsiębiorstwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W skardze zarzucono naruszenie prawa materialnego, poprzez odmowę zatwierdzenia taryf, w sytuacji, gdy zostały one sporządzone zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami. Ponadto skarżący wskazał, iż „reguły alokacji kosztów zawarte we wskazanych przepisach mają obligatoryjne zastosowanie do podziału kosztów w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności w wielu gminach, dla których są tworzone odrębne taryfy, a nie tylko do alokacji ustalonych kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, w ramach konkretnej taryfy”.

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt II S.A./Wr 292/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę, wskazując, że świetle przedstawionych dowodów nie został naruszony interes prawny skarżącego. WSA stwierdził, że brak jest legitymacji po stronie skarżącej do wniesienia skargi na wskazaną uchwalę Rady Miejskiej w trybie art. 101 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466) [dalej: u.s.g.]. W zaistniałym stanie prawnym oznacza to brak podstaw do żądania od sądu administracyjnego kontroli legalności zaskarżonej uchwały organu gminy.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne złożyło skargę kasacyjną do NSA na powyższy wyrok, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania przez WSA w Wrocławiu.

Po rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 19 maja 2016r., sygn. akt II GSK 1152/16, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Według NSA na podstawie taryfy dokonuje się rozliczenia usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rzecz odbiorców. Natomiast bezpośrednim efektem oddziaływania na prawa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz obowiązki odbiorów jest przyjęcie taryfy w drodze uchwały przez Radę Gminy. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, iż zatwierdzenie lub odmowa taryfy w drodze uchwały jest aktem z zakresu administracji publicznej „[...], jako wyraz władczego oddziaływania rady gminy na kształt rozliczeń za usługi ze sfery publicznej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym a odbiorcami, jako podmiotami zewnętrznymi wobec rady gminy, w żaden sposób niepodporządkowanymi jej funkcjonalnie”.

Jednocześnie NSA uznał, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Sąd II instancji powołując się na orzecznictwo wskazał, że stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi, jeżeli uchwała narusza jej interes prawny, który jest normatywny, obiektywny, aktualny, niepochodny, osobisty, własny, indywidualny, realny i konkretny (wyrok NSA z 7 marca 2013r., sygn. akt II GSK 1183/11). Ponadto Sąd podkreślił, że podstawą zaskarżenia jest niezgodność z prawem uchwały organu gminy z zakresu administracji publicznej, której konsekwencją są negatywne następstwa w sferze prawnej skarżącego (naruszające interes prawny przedsiębiorstwa).

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny brak aktualnej taryfy, negatywnie, bezpośrednio i realnie wpływa na ekonomiczną sferę działania przedsiębiorstwa, czyli narusza jego interes prawny.

"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Beniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną stoi szereg wyzwań, które pomagamy pokonać w sposób optymalny dla danej gminy czy związku międzygminnego.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka wodno-ściekowa