Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

28.06.2016

Uchylone uchwały również mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Zdaniem NSA, fakt uchylenia przez organ stanowiący JST swojej uchwały, która została zaskarżona do sądu administracyjnego, nie uniemożliwia rozpoznania wniesionej skargi.

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. II FSK 355/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną rady gminy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. I SA/Bk 127/13) stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty w zakresie ustalonej wysokości stawek „opłaty śmieciowej”.

Powyższy wyrok prezentowany był na łamach naszego Portalu w artykule pt. „Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Jednakże w celu przybliżenia powyższego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego należy w skrócie przypomnieć stan faktyczny i prawny, w jakim zapadło ww. rozstrzygnięcie Sądu I instancji.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, wpłynęła skarga na uchwałę rady gminy w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Skarżący zarzucił, że uchwała została podjęta w oparciu o nieprawidłowo oszacowane koszty funkcjonowania systemu zbiórki odpadów na terenie gminy.

WSA w Białymstoku wyrokiem z dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. I SA/Bk 127/13) w całości podzielił zarzuty skarżącego i uchylił uchwałę w ww. zakresie. W uzasadnieniu Sąd m.in. wskazał, że z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie wynika, iż rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na który składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

W międzyczasie, pomiędzy wniesieniem przez skarżącego skargi, a wydaniem przez WSA w Białymstoku wyroku, rada gminy uchyliła kwestionowaną uchwałę wybierając inną metodę ustalenia „opłaty śmieciowej” przy jednoczesnym ustaleniu wysokości nowych stawek opłaty.

W związku z negatywnym dla rady gminy rozstrzygnięciem Sądu I instancji, postanowiła ona wnieść do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Skarżąca kasacyjnie zarzuciła WSA w Białymstoku wydanie wyroku z naruszeniem art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zdaniem rady gminy, zaskarżona uchwała została uchylona przed rozpatrzeniem skargi wniesionej na jej zapisy, w związku z tym sąd administracyjny zobowiązany był, stosownie do ww. przepisu, umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, jako bezprzedmiotowe.

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. II FSK 355/14) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną rady gminy od wyroku Sądu I instancji.

W uzasadnieniu NSA wskazał, że nie czyni postępowania zmierzającego do dokonania kontroli zgodności z prawem zaskarżonej uchwały bezcelowym, ani wydania w takiej sprawie wyroku niedopuszczalnym, sam w sobie fakt uchylenia zaskarżonej uchwały. Zastosowanie sankcji nieważności aktu prawa miejscowego ma bowiem tę konsekwencję, że akt prawa miejscowego jest niezdolny do wywołania skutku prawnego od momentu uchwalenia. Jednocześnie zdaniem Sądu II instancji zmiana lub uchylenie zaskarżonej do wojewódzkiego sądu administracyjnego uchwały nie czyni zbędnym rozpoznania skargi na uchwałę i wydania przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może mieć zastosowanie do sytuacji z okresu poprzedzającego. Sąd ponownie podkreślił, iż uchylenie uchwały przez radę gminy oznacza wyeliminowanie uchwały ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc), natomiast stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki od chwili jej podjęcia (ex tunc).

Mając powyższe na uwadze, NSA uznał, że wniesiona skarga kasacyjna nie miała usprawiedliwionych podstaw i podlega oddaleniu.

Tematyka zaskarżalności do sądów administracyjnych nieobowiązujących już aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego poruszana była już na łamach naszego Portalu w artykule pt. „Zaskarżalność do sądu nieobowiązujących uchwał gminnych”.

"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Zgodnie z Konstytucją RP samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej – pomagamy wdrożyć tą zasadę w życie.

"

Dowiedz się więcej:

Spory przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi