Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

06.05.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne

Projekt noweli ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje nowy obowiązek - sporządzanie i publikację tzw. planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również: „ustawa Pr.z.p”][1] w aktualnym brzmieniu nie zawiera przepisów dotyczących sporządzania i publikacji przez zamawiających planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jako odrębne rozwiązanie o odmiennych skutkach prawnych należy ocenić możliwość publikacji przez zamawiających tzw. wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych (zob. art. 13 ustawy Pr.z.p.). Instytucja planów postępowań w kształcie zaproponowanym w projekcie noweli ustawy Pr.z.p. [dalej również: „nowela”][2] stanowiłaby więc swoiste novum. Sporządzanie i opracowanie planów postępowań o udzielenie zamówienia ma być w założeniu obowiązkowe dla niektórych zamawiających.

Wedle art. 13a ust. 1 ustawy Pr.z.p. - w brzmieniu zaproponowanym w projekcie noweli - zamawiający będący jednostkami sektora finansów publicznych oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także związkami ww. zamawiających, niezwłocznie po przyjęciu budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewidują przeprowadzić w najbliższym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Dla porządku wskazać należy, że projekt noweli nie przewiduje urzędowego formularza planu postępowań.

Plan postępowań o udzielenie zamówień ma zawierać w szczególności informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia;
 • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
 • przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
 • orientacyjnej wartości zamówienia;
 • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Zgodnie z przepisem przejściowym, zawartym w projekcie noweli - zamieszczanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na stronie internetowej zamawiającego, ma mieć zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. (art. 13 projektu noweli).

Przepisy projektu noweli nie przewidują obowiązku publikowania przez zamawiających zmian planu postępowań np. odpowiednio do zmian dokonywanych w budżecie.

W praktyce nasunąć może się pytanie, co należy rozumieć poprzez obowiązek „niezwłocznego” sporządzenia i zamieszczenia planu postępowań na stronie internetowej zamawiającego po przyjęciu przez niego budżetu. W toku prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu noweli zaproponowano, aby termin publikacji planu uściślić poprzez wskazanie, że powyższe powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu[3].

Wątpliwości wywoływać może też co oznacza „orientacyjna wartość zamówienia”, którą uwzględnić należy w planie oraz jak bardzo szczegółowa powinna być treść planu dotycząca oznaczenia przedmiotu zamówienia.

Odnosząc się do powyższego - skoro - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Pr.z.p. - ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi) oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane), „orientacyjna wartość zamówienia” w praktyce może mieć charakter wstępny, uprzedzający ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Pr.z.p.

Z kolei, oznaczenie przedmiotu zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówień siłą rzeczy nie może być zbyt szczegółowe, w szczególności zastępować roli wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ustawy Pr.z.p. i art. 48 dyrektywy 2014/24/UE[4] [dalej również: „dyrektywa 2014/24/UE”]. Abstrahując w tym miejscu od oceny zgodności projektu noweli z dyrektywą 2014/24/UE - która nie stanowi przedmiotu niniejszego artykułu - podkreślenia wymaga, iż sporządzając i publikując plan postępowań, w którym przewidziane miałyby być zamówienia o wartości równej lub przekraczającej „progi unijne”, zamawiający uwzględnić powinni przepisy dyrektywy 2014/24/UE, zapewniające wszystkim wykonawcom potencjalnie zainteresowanym udziałem w postępowaniu (w tym również wykonawcom z innych niż Polska krajów członkowskich) równe szanse w ubieganiu się o zamówienie.


[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.),

[2] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 366) dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl,

[3] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 366), uwzględniający poprawki naniesione w toku prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/gor_urobek/$file/gor_urobek.pdf,

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65).

__________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne
TAGI:
Przetargi

Autor artykułu

Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Nie jest sztuką wybrać 
wykonawcę - sztuką jest zrobić to
dobrze, w sposób zabezpieczający
interesy zamawiającego.
Wiemy jak tego dokonać

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne