Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.03.2016

Udostępnianie na wniosek informacji zamieszczonej w BIP

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Zdaniem WSA we Wrocławiu, podmiot zobowiązany, do którego skierowano wniosek, zwolniony jest z obowiązku udostępnienia informacji publicznej, która została ujawniona w BIP.

Wyrokiem z dnia 23 września 2015 r. (sygn. IV SAB/Wr 212/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę na bezczynność burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do burmistrza wpłynął, drogą elektroniczną, wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kopii formy elektronicznej części opisowej operatu uzdrowiskowego.

W odpowiedzi organ poinformował wnioskodawcę, że żądana informacja została już udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Tym samym, burmistrz nie ma obowiązku udostępniania ponownie tych samych informacji publicznych.

W związku z powyższym, wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynności burmistrza w przedmiocie udostępnienia żądanej informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 23 września 2015 r. (sygn. IV SAB/Wr 212/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę na bezczynność burmistrza.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek. Z przepisu tego wynika, że tryb wnioskowy przewidziany jest wyłącznie dla informacji, których nie zamieszczono w BIP lub centralnym repozytorium. Tym samym, podmiot zobowiązany, do którego skierowany jest wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zwolniony jest z obowiązku udostępnienia informacji, która została już ujawniona w BIP lub centralnym repozytorium.

Jednocześnie WSA we Wrocławiu wskazał, że brak jest podstaw do żądania od organu dokonywania wydruku informacji zamieszczonych w BIP i przesyłanie ich wnioskodawcy. Z przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wyraźnie bowiem wynika, że na wniosek udostępniana jest wyłącznie informacja publiczna nieudostępniona w BIP. Jak wskazał Sąd, niezasadnym byłoby bowiem ponowne udostępnianie informacji publicznej udostępnionej już w BIP, skoro możliwe jest kopiowanie tej informacji, jak również jej wydruk, przesłanie, czy też przeniesienie na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Tym samym, zdaniem WSA we Wrocławiu, skoro żądana przez wnioskodawcę informacja publiczna została udostępniona w BIP, to nie mógł mieć zastosowania przepis art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

Sąd wskazał również, że w rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że wnioskodawca nie należy do kręgu podmiotów, wobec których można by powziąć wątpliwości co do możliwości osobistego, to jest bez angażowania osób trzecich, odczytania informacji opublikowanej na stronach internetowych BIP zwłaszcza, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany drogą elektroniczną.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej