Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.10.2015

Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Infrastruktura kolejowa nie musi być faktycznie udostępniana licencjonowanym przewoźnikom kolejowym, wystarczy sama gotowość do wypełnienia tego obowiązku, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła jedna ze spółek należących do Grupy PKP. Wskazała, że jest właścicielem linii kablowych telekomunikacyjnych, które są doprowadzone do wszystkich obiektów kolejowych, w tym budynków stacyjnych, dworcowych, posterunków ruchu, obiektów szlakowych, biur, magazynów, peronów. Służą one i są udostępniane wielu podmiotom, które prowadzą i zarządzają ruchem pociągów, jak również licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Dodatkowo Spółka wyjaśniła, że z uwagi na istniejącą „wolną” przepustowość część infrastruktury kablowej udostępniania jest na podstawie umów podmiotom innym niż przewoźnicy lub podmioty, które prowadzą działalność w zakresie ruchu pociągów.

W związku z powyższym Spółka zapytała i przedstawiła własne stanowisko, zgodnie z którym całość infrastruktury kablowej wykorzystywanej do świadczenia usług na rzecz licencjonowanych przewoźników kolejowych lub podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie ruchu pociągów podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten przewiduje bowiem zwolnienie z podatku budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury kolejowej zobowiązany jest do ich udostępnienia licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Zarówno organ interpretacyjny, jak i sąd I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. WSA w Gdańsku uznał, że przesłanka nabycia prawa do zwolnienia ma charakter faktyczny, a to oznacza, że nie chodzi w niej o hipotetyczną możliwość udostępnienia zarządzanej infrastruktury kolejowej lecz o faktyczne udostępnienie jej na potrzeby transportu publicznego. Zdaniem sądu analizowany przepis dotyczy sytuacji, w której mamy do czynienia z konkretnymi, istniejącymi zobowiązaniami zarządcy infrastruktury do udostępniania budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej określonym podmiotom – licencjonowanym przewoźnikom, którzy są skonkretyzowani co do tożsamości.

Z powyższym podglądem nie zgodził się NSA, który przyznał rację Spółce (zob. wyrok z dnia 11.12.2104 r. II FSK 2945/12). Skład orzekający podkreślił, że treść omawianej regulacji należy interpretować według jej literalnego brzmienia. W ocenie Sądu, ustawowy zwrot „zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępnienia” oznacza, iż ustawa nakłada na zarządcę jedynie obowiązek pozostawania w gotowości do udostępnienia infrastruktury objętej zwolnieniem w każdym czasie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. 

Analizowany wyrok wpisuje się już w dość jednolitą linię orzeczniczą związaną z interpretacją omawianego przepisu. Warto wskazać, że analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez NSA w wyroku z dnia 4 września 2012 r. (II FSK 2453/10), z dnia 24 kwietnia 2012 r. (II FSK 2014/10) oraz z dnia 22 czerwca 2010 r. (II FSK 260/09).

Pamiętać jednak należy w każdej tego typu sprawie, że przedmiot opodatkowania dla skorzystania z omawianego zwolnienia podatkowego powinien stanowić element infrastruktury kolejowej. W przypadku linii kablowych stale udostępnianych podmiotom trzecim okoliczność ta może budzić wątpliwości. Kwestie te powinny być przedmiotem szczegółowych ustaleń w toku postępowania podatkowego.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne