Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.08.2015

Czy brak prawa wybieralności w dniu wyborów skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nieposiadanie prawa wybieralności w dniu wyborów skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 24/15) oddalił skargę M.A. na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia przysługującego mu mandatu radnego.

Powyższy wyrok zapadł w oparciu o poniższy stan faktyczny.

Postanowieniem z grudnia 2014 Komisarz Wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego M.A. z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów przeprowadzonych w listopadzie 2014 r.

Na powyższe postanowienie M.A. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [dalej: WSA], wnosząc o uchylenie postanowienia oraz przywrócenie mu mandatu radnego Rady Miejskiej.

W argumentacji skargi M.A. przyznał, że faktycznie był skazany na karę roku pozbawienia wolności, jednak z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby. Skarżący wskazał, że w oparciu o otrzymany wyrok naprawił szkodę i od tamtego czasu nie naruszył porządku prawnego. Swój start w wyborach Skarżący uzasadniał tym, że przed wyborami otrzymał informację w sądzie, że jeśli nie odbywa kary pozbawienia wolności, to może brać w nich udział. W związku z powołaniem się na informację otrzymaną w sądzie, Skarżący następnie złożył wniosek o zatarcie skazania. W dalszej argumentacji Skarżący wskazał również na społeczne poparcie, gdyż otrzymał dwukrotnie więcej głosów niż pozostali kandydaci uzyskali łącznie.

W odpowiedzi na skargę Komisarz Wyborczy wskazał, że po otrzymaniu informacji telefonicznej, że skarżący jest osobą karaną wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji w tym przedmiocie. Organ otrzymał informację, że Skarżący widnieje w kartotece karnej, co oznacza, że w swoim oświadczeniu o posiadaniu biernego prawa wyborczego podał nieprawdę.

W oparciu o wyżej przedstawione argumenty obu stron WSA uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ postanowienie Komisarza Wyborczego wydane na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.) [dalej: p.p.s.a.] jest zasadne oraz zgodne z prawem.

WSA uznał, że Skarżący spełnił warunki formalne wniesienia skargi. Natomiast przedmiotem sporu była przede wszystkim ocena zasadności zastosowania przez Komisarza Wyborczego art. 383 §1 pkt 2 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn zm.). Artykuł ten wskazuje, że jeżeli radny nie posiada prawa wybieralności w dniu wyborów to następuje wygaśnięcie jego mandatu. W omawianym sporze Komisarz Wyborczy w drodze postanowienia stwierdził wygaśnięcie mandatu M.A. W przedmiotowym wyroku WSA wskazał, że wydanie postanowienia Komisarza Wyborczego było zasadne. Sąd uznał, że bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady, natomiast skazanie wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe powoduje utratę prawa wybieralności. Wynika to z art. 11 § 2 pkt 1, w myśl którego jedną z okoliczności utraty prawa wybieralności jest skazanie prawomocnym wyrokiem.

W argumentacji wyroku Sąd podkreślił, że warunkowe zawieszenie wykonania kary mieści się w pojęciu skazania na karę pozbawienia wolności. W omawianym sporze M.A. był skazany na podstawie art. 279 § 1 Kodeksu karnego. W oparciu o powyższe WSA wskazał, że jest to przestępstwo umyślne, ścigane z urzędu, a w przypadku radnego w dniu wyborów nie nastąpiło jeszcze zatarcie z mocy prawa kary pozbawienia wolności.

Reasumując, WSA orzekł, że Komisarz Wyborczy prawidłowo uznał, że w dniu wyborów skarżący nie posiadał prawa wybieralności w następstwie czego, słusznie stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego.

W związku z powyższym na podstawie art. 151 p.p.s.a. WSA oddalił skargę.

Wyrok jest prawomocny.

_______________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

Bogata wiedza teoretyczna stanowi stabilny fundament, na którym budować można praktyczne rozwiązania samorządowych problemów ustrojowych.

"

Dowiedz się więcej:

Ustrój JST