25.08.2015


Czy brak prawa wybieralności w dniu wyborów skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego?

KATEGORIA: Wokanda

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nieposiadanie prawa wybieralności w dniu wyborów skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 24/15) oddalił skargę M.A. na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia przysługującego mu mandatu radnego.

Powyższy wyrok zapadł w oparciu o poniższy stan faktyczny.

Postanowieniem z grudnia 2014 Komisarz Wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego M.A. z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów przeprowadzonych w listopadzie 2014 r.

Na powyższe postanowienie M.A. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [dalej: WSA], wnosząc o uchylenie postanowienia oraz przywrócenie mu mandatu radnego Rady Miejskiej.

W argumentacji skargi M.A. przyznał, że faktycznie był skazany na karę roku pozbawienia wolności, jednak z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby. Skarżący wskazał, że w oparciu o otrzymany wyrok naprawił szkodę i od tamtego czasu nie naruszył porządku prawnego. Swój start w wyborach Skarżący uzasadniał tym, że przed wyborami otrzymał informację w sądzie, że jeśli nie odbywa kary pozbawienia wolności, to może brać w nich udział. W związku z powołaniem się na informację otrzymaną w sądzie, Skarżący następnie złożył wniosek o zatarcie skazania. W dalszej argumentacji Skarżący wskazał również na społeczne poparcie, gdyż otrzymał dwukrotnie więcej głosów niż pozostali kandydaci uzyskali łącznie.

W odpowiedzi na skargę Komisarz Wyborczy wskazał, że po otrzymaniu informacji telefonicznej, że skarżący jest osobą karaną wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji w tym przedmiocie. Organ otrzymał informację, że Skarżący widnieje w kartotece karnej, co oznacza, że w swoim oświadczeniu o posiadaniu biernego prawa wyborczego podał nieprawdę.

W oparciu o wyżej przedstawione argumenty obu stron WSA uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ postanowienie Komisarza Wyborczego wydane na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.) [dalej: p.p.s.a.] jest zasadne oraz zgodne z prawem.

WSA uznał, że Skarżący spełnił warunki formalne wniesienia skargi. Natomiast przedmiotem sporu była przede wszystkim ocena zasadności zastosowania przez Komisarza Wyborczego art. 383 §1 pkt 2 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn zm.). Artykuł ten wskazuje, że jeżeli radny nie posiada prawa wybieralności w dniu wyborów to następuje wygaśnięcie jego mandatu. W omawianym sporze Komisarz Wyborczy w drodze postanowienia stwierdził wygaśnięcie mandatu M.A. W przedmiotowym wyroku WSA wskazał, że wydanie postanowienia Komisarza Wyborczego było zasadne. Sąd uznał, że bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady, natomiast skazanie wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe powoduje utratę prawa wybieralności. Wynika to z art. 11 § 2 pkt 1, w myśl którego jedną z okoliczności utraty prawa wybieralności jest skazanie prawomocnym wyrokiem.

W argumentacji wyroku Sąd podkreślił, że warunkowe zawieszenie wykonania kary mieści się w pojęciu skazania na karę pozbawienia wolności. W omawianym sporze M.A. był skazany na podstawie art. 279 § 1 Kodeksu karnego. W oparciu o powyższe WSA wskazał, że jest to przestępstwo umyślne, ścigane z urzędu, a w przypadku radnego w dniu wyborów nie nastąpiło jeszcze zatarcie z mocy prawa kary pozbawienia wolności.

Reasumując, WSA orzekł, że Komisarz Wyborczy prawidłowo uznał, że w dniu wyborów skarżący nie posiadał prawa wybieralności w następstwie czego, słusznie stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego.

W związku z powyższym na podstawie art. 151 p.p.s.a. WSA oddalił skargę.

Wyrok jest prawomocny.

_______________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMartyna Kabacińska
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

TAGI: Wyrok WSA, Radny, Ustrój JST, mandat,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu