Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

01.06.2015

Egzekucja należności w opłacie po zmianie stawki

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca wyeliminował obowiązek składania nowych deklaracji, gdy zmianie uległa stawka opłaty. Jak zatem przebiegać będzie egzekucja należności po tej zmianie?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca wyeliminował obowiązek składania nowych deklaracji, gdy zmianie uległa stawka opłaty. Jak zatem przebiegać będzie egzekucja należności po tej zmianie?

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.] obowiązująca od 1 lutego 2015 r. wprowadziła reguły, zgodnie z którymi w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji określającej jej kwotę, lecz podstawę jej regulowania stanowi zawiadomienie organu podatkowego o wysokości opłaty (wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji).

Ustawodawca jednocześnie zastrzegł, że w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, organ wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Czy zatem każdorazowo, w sytuacji nieuiszczenia należności, w celu jej wyegzekwowania, konieczne będzie wydanie przez organ decyzji wymiarowej, czy też być może jej egzekucja zasadna będzie w oparciu o tytuł wykonawczy wystawiony na podstawie deklaracji z uwzględnieniem kwoty opłaty określonej zawiadomieniem?

Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, zasadnym jest odniesienie się do charakteru opłaty, a w konsekwencji również do trybu jej egzekucji.

Istotne wskazówki co do statusu opłaty udzielił Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 28.11.2013 r. (w sprawie K 17/12) wskazał między innymi, że opłata ma charakter daniny publicznej, jest świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym oraz należy do dochodów publicznych i jest przeznaczona na realizację celów publicznych.

Tym samym z uwagi na jej naturę podlega (jako należność publicznoprawna) egzekucji w trybie administracyjnoprawnym, a jej dochodzenie objęte jest regulacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [dalej: p.egz.].

P.egz. w treści art. 3 oraz art. 3a precyzuje, że egzekucja administracyjna jest możliwa do zastosowania, gdy obowiązki pieniężne określone zostały decyzją względnie wynikają z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (oczywiście o ile w deklaracji umieszczone zostało pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego). Natomiast w art. 26 wskazuje, że organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego.

Innymi słowy, tytuł wykonawczy wystawiony w oparciu o złożoną przez właściciela deklarację, względnie w oparciu o decyzję administracyjną organu podatkowego (zastępującą deklarację), stanowi element konieczny do zainicjowania egzekucji administracyjnej.

U.c.p.g. w art. 6m ust. 2a i 2b wskazuje, że zawiadomienie organu podatkowego, sporządzone w sytuacji uchwalenia nowej stawki opłaty i w oparciu o dane wynikające ze złożonej przez właściciela deklaracji, eliminuje obowiązek złożenia nowej deklaracji dotyczącej zmiany wysokości należnej opłaty. W konsekwencji kwota należnej opłaty za okres uwzględniający nową stawkę, wynikać będzie jedynie z pisma organu podatkowego (zawiadomienia), nie będącego jednak (co do charakteru) ani decyzją wymiarową, ani tym bardziej deklaracją, które mogłyby potencjalnie stanowić podstawę wystawienia tytułu wykonawczego.

Powyżej opisany charakter zawiadomienia tłumaczy zatem przyjętą przez ustawodawcę konstrukcję prawną (art. 6m ust. 2b u.c.p.g.) wydania decyzji określającej opłatę, gdy właściciel nie uiszcza jej w wysokości podanej w zawiadomieniu. Tylko bowiem taki sposób postępowania umożliwia wystawienie tytułu wykonawczego przez wierzyciela publicznego (w oparciu o wydaną decyzję) i egzekucję należności po zmianie stawki opłaty – uwzględniając ustawowe kryteria egzekucji określone art. 3, 3a i 26 p.egz (tytuł nie powinien być bowiem wystawiany w oparciu o zawiadomienie, skoro nie spełnia ono charakteru decyzji i deklaracji, a uprzednio złożona przez zobowiązanego deklaracja w opłacie nie odzwierciedla aktualnej należności w opłacie). Przyjęta konstrukcja decyzji jednocześnie wskazuje, że w powyższych przypadkach będzie ona dotyczyła jedynie okresów rozliczeniowych enumeratywnie wskazanych, bowiem tylko względem nich zaistnieje przesłanka braku płatności należnej opłaty – nie będzie to zatem decyzja „na przyszłość”.

Z pewnością w takich sytuacjach godne polecenia (przed wszczęciem ewentualnego postępowania podatkowego zmierzającego do określenia kwoty opłaty) pozostaje wykorzystanie przez organ podatkowy instytucji czynności sprawdzających określonych art. 272 ust. 1 lit. b i pkt 3 O.p. oraz informacyjnych działań wierzycielskich określonych w § 3 rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, mobilizujących właścicieli nieruchomości do uiszczenia zaległej opłaty.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj