Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.






Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.04.2015

Wójt nie zasiądzie w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wójt nie może być członkiem komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 19 lutego 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 1093/14) stwierdził niezgodność z prawem zarządzenia Wójta Gminy w przedmiocie powołania składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum..

Powyższy wyrok zapadł w oparciu o poniższy stan faktyczny.

Wójt Gminy zarządzeniem z dn. 29 czerwca 2012 r. określił skład Komisji Konkursowej, która została powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum. Na mocy tego zarządzenia Wójt wszedł w skład komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.] zarządzenie wydane przez Wójta nie podlegało obowiązkowi przedłożenia organowi nadzoru, którym w tym wypadku był Wojewoda. Z związku z tym Wojewoda nie uchylił przedmiotowego zarządzenia w  trybie postępowania nadzorczego na podstawie art. 91 u.s.g. Dopiero po otrzymaniu w dn. 9 października 2014 r. informacji o wydanych zarządzeniach Wojewoda, zwrócił się do Wójta
o przekazanie wydanych zarządzeń, wskazując na naruszenie prawa przez Wójta. Organ gminy nie usunął jednak z obrotu prawnego przedmiotowych zarządzeń.

W związku z powyższym Wojewoda po przeanalizowaniu zarządzeń oraz wyjaśnień wniósł skargę do WSA w Łodzi na przedmiotowe zarządzenie, w trybie art. 93 ust. 1 u.s.g.

Wojewoda zarzucił Wójtowi  naruszenie art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, poprzez niezgodne z przepisami określenie składu komisji konkursowej do której powołał samego siebie. Zgodnie bowiem z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty w składzie komisji konkursowej powinno zasiadać trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę. Jak wskazał organ nadzoru, wójt jako organ prowadzący szkołę jest podmiotem, który zatwierdza lub unieważnia konkurs na takie stanowisko, przez co jego udział w komisji stanowiłby nadużycie jego pozycji. Jak podkreślił Wojewoda oznaczałoby to, że Wójt byłby „sędzią we własnej sprawie”, w związku z czym mogłaby zostać naruszona bezstronność postępowania konkursowego.

Wójt w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie kosztów na rzecz organu. W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że praktyka zasiadania Wójta w komisji konkursowej od wielu lat nie była kwestionowana, Dopiero od 2013 r. praktyka orzecznicza kształtowana jest w innym, błędnym zdaniem wójta kierunku.. W ocenie Wójta wyznaczenie przez niego reprezentanta do komisji konkursowej jest tożsame z jego osobistym udziałem. Zdaniem organu, przyjmując regułę a minori ad minus, jeśli Wójt może wyznaczyć swojego przedstawiciela do komisji to tym bardziej może w niej uczestniczyć. Organ, którego zarządzenie było przedmiotem postępowania zwrócił też uwagę na analogiczną sytuację polegającą na pełnieniu przez Wójta funkcji kierownika USC, bowiem Wójt mając możliwość powołania kierownika USC z mocy prawa pozostaje nadal tym kierownikiem i może pełnić wszystkie funkcje związane z tym stanowiskiem.

Wójt wskazał również, że upłynął rok od wydania zarządzeń, w związku z czym,
w oparciu o art. 91 ust. 4 i art. 94 ust. 2 u.s.g. nie można stwierdzić ich niezgodności z prawem.

WSA w Łodzi wyrokiem z dn. 19 lutego 2015 r. w całości uwzględnił wniesione skargi na zarządzenia Wójta, tym samym nie podzielając argumentacji organu podniesionej w odpowiedzi na skargę.

Podstawą uwzględnienia skargi, w ocenie Sądu, jest przede wszystkim art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, który literalnie ogranicza dopuszczalność powołania przez wójta samego siebie w skład komisji konkursowej. Przepis ten ma zapobiec sytuacji, w której wójt może być „sędzią we własnej sprawie”.

WSA w uzasadnieniu wyroku powołał się także na §2 oraz §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Paragraf drugi wskazuje, że organ prowadzący [w tym przypadku gimnazjum] wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej. Natomiast §8 ust. 2 przyznaje kompetencje organowi prowadzącemu do zatwierdzenia lub unieważnienia konkursu. Oznacza to, że ta sama osoba nie może pełnić tych dwóch funkcji jednocześnie.

WSA w Łodzi, na podstawie powyższych przepisów oraz powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnym wskazał również, że należy odróżnić pojęcie organu administracji publicznej od przedstawiciela tego organu. Organem administracji publicznej jest bowiem jednostka struktury organizacyjnej podmiotu realizującego zadania z zakresu administracji publicznej, który posiada substrat osobowy, którego działania są przypisywane danemu podmiotowi. Natomiast przedstawicielem organu może być osoba, która jest upoważniona przez osobę sprawującą funkcję organu do załatwiania określonych spraw. W związku z powyższym WSA uznał, że Wójt nie może utożsamiać swojej osoby jako organu z byciem przedstawicielem tego organu.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Martyna Kabacińska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj