23.04.2015


Wójt nie zasiądzie w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wójt nie może być członkiem komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 19 lutego 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 1093/14) stwierdził niezgodność z prawem zarządzenia Wójta Gminy w przedmiocie powołania składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum..

Powyższy wyrok zapadł w oparciu o poniższy stan faktyczny.

Wójt Gminy zarządzeniem z dn. 29 czerwca 2012 r. określił skład Komisji Konkursowej, która została powołana do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum. Na mocy tego zarządzenia Wójt wszedł w skład komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.] zarządzenie wydane przez Wójta nie podlegało obowiązkowi przedłożenia organowi nadzoru, którym w tym wypadku był Wojewoda. Z związku z tym Wojewoda nie uchylił przedmiotowego zarządzenia w  trybie postępowania nadzorczego na podstawie art. 91 u.s.g. Dopiero po otrzymaniu w dn. 9 października 2014 r. informacji o wydanych zarządzeniach Wojewoda, zwrócił się do Wójta
o przekazanie wydanych zarządzeń, wskazując na naruszenie prawa przez Wójta. Organ gminy nie usunął jednak z obrotu prawnego przedmiotowych zarządzeń.

W związku z powyższym Wojewoda po przeanalizowaniu zarządzeń oraz wyjaśnień wniósł skargę do WSA w Łodzi na przedmiotowe zarządzenie, w trybie art. 93 ust. 1 u.s.g.

Wojewoda zarzucił Wójtowi  naruszenie art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, poprzez niezgodne z przepisami określenie składu komisji konkursowej do której powołał samego siebie. Zgodnie bowiem z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty w składzie komisji konkursowej powinno zasiadać trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę. Jak wskazał organ nadzoru, wójt jako organ prowadzący szkołę jest podmiotem, który zatwierdza lub unieważnia konkurs na takie stanowisko, przez co jego udział w komisji stanowiłby nadużycie jego pozycji. Jak podkreślił Wojewoda oznaczałoby to, że Wójt byłby „sędzią we własnej sprawie”, w związku z czym mogłaby zostać naruszona bezstronność postępowania konkursowego.

Wójt w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie kosztów na rzecz organu. W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że praktyka zasiadania Wójta w komisji konkursowej od wielu lat nie była kwestionowana, Dopiero od 2013 r. praktyka orzecznicza kształtowana jest w innym, błędnym zdaniem wójta kierunku.. W ocenie Wójta wyznaczenie przez niego reprezentanta do komisji konkursowej jest tożsame z jego osobistym udziałem. Zdaniem organu, przyjmując regułę a minori ad minus, jeśli Wójt może wyznaczyć swojego przedstawiciela do komisji to tym bardziej może w niej uczestniczyć. Organ, którego zarządzenie było przedmiotem postępowania zwrócił też uwagę na analogiczną sytuację polegającą na pełnieniu przez Wójta funkcji kierownika USC, bowiem Wójt mając możliwość powołania kierownika USC z mocy prawa pozostaje nadal tym kierownikiem i może pełnić wszystkie funkcje związane z tym stanowiskiem.

Wójt wskazał również, że upłynął rok od wydania zarządzeń, w związku z czym,
w oparciu o art. 91 ust. 4 i art. 94 ust. 2 u.s.g. nie można stwierdzić ich niezgodności z prawem.

WSA w Łodzi wyrokiem z dn. 19 lutego 2015 r. w całości uwzględnił wniesione skargi na zarządzenia Wójta, tym samym nie podzielając argumentacji organu podniesionej w odpowiedzi na skargę.

Podstawą uwzględnienia skargi, w ocenie Sądu, jest przede wszystkim art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, który literalnie ogranicza dopuszczalność powołania przez wójta samego siebie w skład komisji konkursowej. Przepis ten ma zapobiec sytuacji, w której wójt może być „sędzią we własnej sprawie”.

WSA w uzasadnieniu wyroku powołał się także na §2 oraz §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Paragraf drugi wskazuje, że organ prowadzący [w tym przypadku gimnazjum] wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej. Natomiast §8 ust. 2 przyznaje kompetencje organowi prowadzącemu do zatwierdzenia lub unieważnienia konkursu. Oznacza to, że ta sama osoba nie może pełnić tych dwóch funkcji jednocześnie.

WSA w Łodzi, na podstawie powyższych przepisów oraz powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnym wskazał również, że należy odróżnić pojęcie organu administracji publicznej od przedstawiciela tego organu. Organem administracji publicznej jest bowiem jednostka struktury organizacyjnej podmiotu realizującego zadania z zakresu administracji publicznej, który posiada substrat osobowy, którego działania są przypisywane danemu podmiotowi. Natomiast przedstawicielem organu może być osoba, która jest upoważniona przez osobę sprawującą funkcję organu do załatwiania określonych spraw. W związku z powyższym WSA uznał, że Wójt nie może utożsamiać swojej osoby jako organu z byciem przedstawicielem tego organu.

Wyrok jest nieprawomocny. Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMartyna Kabacińska
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, wspiera KN Ad Rem, uczestniczy w inicjatywach związanych z prawem administracyjnym.

TAGI: Wyrok WSA, Oświata, Wójt,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu