Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.04.2015

Kto ma płacić za oświetlenie dróg ekspresowych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Prawa energetycznego w zakresie zmian finansowania m.in. oświetlenia dróg ekspresowych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa energetycznego do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Jednocześnie w ust. 3 tego przepisu wskazane jest, że przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych. Powyższy przepis jest doprecyzowaniem zadania własnego gminy określonego przez ustawodawcę w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Powyższe przepisy już od czasu ich wprowadzenia, tj. od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, budzą szereg wątpliwości i kontrowersji. Dzieje się tak, ponieważ wyłączenie autostrad i dróg ekspresowych zawarte w ust. 3 art. 18 Prawa energetycznego odsyła do przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w której wskazano, że drogi mogą być eksploatowane jako płatne tylko, jeżeli zostaną uwzględnione w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 1 ust. 4 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, drogi ekspresowe, które mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne. Jako, że wyłączenie z art. 18 ust. 3 Prawa energetycznego dotyczy wprost wyłącznie dróg ekspresowych w rozumieniu ww. przepisów, uznać należy, że zwolnienie z obowiązku finansowania oświetlenia dróg omawianej kategorii dotyczy tylko dróg ekspresowych płatnych.

Z uwagi na to, że Rada Ministrów dotychczas nie wydała rozporządzenia określającego katalog dróg ekspresowych płatnych finansowanie wszystkich dróg ekspresowych, jako bezpłatnych dróg publicznych, spoczywa na barkach samorządów gminnych. Koszty oświetlenia tych dróg niejednokrotnie przewyższają jednak budżety gmin (o czym świadczą spory sądowe dotyczące obowiązku ich ponoszenia – zob. artykuł pt. „Czy gminy muszą płacić za oświetlenie wszystkich dróg publicznych na swoim terenie?”).

W związku z kontrowersjami co do zasadności obciążania gmin kosztami oświetlenia dróg ekspresowych środowiska samorządowe od dawna zgłaszają postulaty o konieczności zmiany przepisów Prawa energetycznego w tym zakresie. Odpowiedź na nie stanowi poselski projekt (grupy posłów PO) ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, który obecnie procedowany jest w Sejmie  – druk sejmowy nr 3232.

Jak wskazują projektodawcy, zasadniczym celem projektowanej zmiany ustawy jest nie tylko ograniczenie obowiązku finansowania oświetlenia dróg przez gminy, ale przede wszystkim dokonanie racjonalnego podziału tego finansowania pomiędzy gminy a zarządcę dróg krajowych, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z wniesionym projektem do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów, miejsc publicznych, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy, dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe, przebiegających w granicach terenu zabudowy oraz części dróg krajowych przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów wymagających odrębnego oświetlenia.

Powyższe oznacza, że projekt, realizując postulaty stawiane przez gminy, proponuje całkowite wyłączenie finansowania przez gminy oświetlenia dróg ekspresowych (nie tylko płatnych, jak to jest w obecnie obowiązującym stanie prawnym) przebiegających przez teren danej gminy.

Obecnie projekt znajduje się na wstępnym etapie legislacyjnym, tj. po I czytaniu w komisjach sejmowych, które w sprawozdaniu z 9 kwietnia wniosły o przyjęcie przez Sejm powyższego projektu bez poprawek.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Anna Kudra-Ostrowska

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego i jemu pokrewnych (prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawna ochrona krajobrazu, prawne uwarunkowania korzystania z dróg publicznych).

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj