Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.03.2015

Zmiana trybu przyjmowania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Posłowie proponują zmianę przepisów dotyczących uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Dnia 06 lutego 2015 r. grupa posłów PO wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595) w Sejmie (brak nr druku sejmowego).

Nowelizacja ma na celu zmianę trybu uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. Zgodnie z projektowanymi zmianami kompetencja w tym zakresie ma zostać przypisana zarządowi powiatu.

Planowane zmiany

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do kompetencji zarządu powiatu zawartych w art. 32 ma zostać dodany punkt dotyczący uchwalania regulaminu organizacyjnego, co oznacza, że rada powiatu zostaje pozbawiona owej kompetencji.

Regulacja w dniu dzisiejszym

Aktualnie, w ustawie o samorządzie powiatowym kompetencję do uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego posiada rada powiatu zgodnie z art. 35 ust. 1. Warto się przyjrzeć jak to wygląda w innych ustawach dotyczących ustroju samorządu terytorialnego. W ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy przypisane jest wójtowi gminy. Natomiast na szczeblu województwa regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego uchwalany jest przez zarząd województwa zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596). Ustrój odpowiedniego urzędu (urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego) normowany jest w regulaminie organizacyjnym. Podobnie jak w samorządzie gminnym, tak również na szczeblu samorządu województwa organ wykonawczy samodzielnie decyduje o treści regulaminu określającego organizację i zasady funkcjonowania urzędu przydanego mu dla wykonywania jego zadań. Jak podkreśla się w orzecznictwie NSA, „służebny charakter urzędu względem ustawowych obowiązków zarządu województwa czyni zrozumiałą kompetencję zarządu województwa do uchwalenia regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego” - art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie województwa ( wyrok NSA z 16.12.2009 r., II OSK 1636/09). Odmienna regulacja w tym zakresie obowiązuje wyłącznie na szczeblu powiatu, gdzie organ wykonawczy ma znacznie mniejsze kompetencje w tym zakresie - zarząd powiatu może jedynie wnioskować do rady powiatu o uchwalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego (art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Czy nowelizacja faktycznie coś zmieni?

Projekt wniesiony przez grupę posłów PO jest wynikiem dyskusji prowadzonym na ten temat od dawna. W dyskusjach tych formułowane jest pytanie: czy nie byłoby prościej i szybciej, gdyby zarząd powiatu również przyjmował regulamin organizacyjny, zamiast przedstawiać go radzie powiatu do uchwalenia? Zdaniem uczestników debaty zarówno na stopniu gminnym, jak i wojewódzkim, gdzie sprawą przyjmowania regulaminu organizacyjnego zajmują się organy wykonawcze, ten tryb się sprawdza. Dlaczego więc w powiecie miałoby być inaczej? Tak też podnoszą wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu. Na pewno proponowane rozwiązanie ułatwi pracę starostom, bowiem w szybkim tempie będzie można wprowadzać zmiany do regulaminu, nie czekając na stosowną uchwałę rady powiatu.

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia ani budżetu państwa, ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jest on na początkowym etapie legislacyjnym – został skierowany zaopiniowania przez Biuro Legislacyjny Kancelarii Sejmu oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Klaudia Kopka

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj