Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.02.2015

20 litrów odpadów na tydzień, czyli czy gmina może wskazać minimalną ilość odbieranych odpadów?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadzić zapisu obligującego mieszkańców do wytwarzania w każdym tygodniu minimalnej, wprost określonej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego uchwaliła gminny regulamin utrzymania czystości i porządku. W jednym z jej zapisów wprowadziła minimalną tygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w wysokości 20 litrów.

Skargi na powyższą uchwałę, po bezskutecznym wezwaniu rady gminy do usunięcia naruszenia prawa, wnieśli mieszkańcy gminy, zarzucając radzie gminy wprowadzenie zapisów nieznajdujących umocowania w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2014 r. (sygn. II SA/Gl 524/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność zaskarżonego regulaminu w całości.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zakres gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku określony został przez ustawodawcę w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a rada gminy nie może w nim zamieścić regulacji wykraczających poza katalog określony w przywołanym przepisie. Działanie takie stanowi bowiem istotne naruszenie prawa. Za takie właśnie działanie Sąd uznał określenie przez radę gminy w regulaminie minimalnej ilości wytwarzanych odpadów w celu ustalenia pojemności pojemników. Zdaniem WSA w Gliwicach przedmiotem regulaminu może być zaś wyłącznie ustalenie pojemności pojemników w oparciu o średnią ilość wytwarzanych odpadów, co wynika wprost z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podsumowując Sąd stwierdził, iż nieważność ww. zapisu regulaminu powoduje, że jego całościowa regulacja staje się niekompletna, jako że nie reguluje on wszystkich istotnych kwestii wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym Sąd postanowił o stwierdzeniu nieważności zaskarżonej uchwały w sprawie gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj