04.02.2015


20 litrów odpadów na tydzień, czyli czy gmina może wskazać minimalną ilość odbieranych odpadów?

KATEGORIA: Wokanda

Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadzić zapisu obligującego mieszkańców do wytwarzania w każdym tygodniu minimalnej, wprost określonej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego uchwaliła gminny regulamin utrzymania czystości i porządku. W jednym z jej zapisów wprowadziła minimalną tygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w wysokości 20 litrów.

Skargi na powyższą uchwałę, po bezskutecznym wezwaniu rady gminy do usunięcia naruszenia prawa, wnieśli mieszkańcy gminy, zarzucając radzie gminy wprowadzenie zapisów nieznajdujących umocowania w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2014 r. (sygn. II SA/Gl 524/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność zaskarżonego regulaminu w całości.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zakres gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku określony został przez ustawodawcę w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a rada gminy nie może w nim zamieścić regulacji wykraczających poza katalog określony w przywołanym przepisie. Działanie takie stanowi bowiem istotne naruszenie prawa. Za takie właśnie działanie Sąd uznał określenie przez radę gminy w regulaminie minimalnej ilości wytwarzanych odpadów w celu ustalenia pojemności pojemników. Zdaniem WSA w Gliwicach przedmiotem regulaminu może być zaś wyłącznie ustalenie pojemności pojemników w oparciu o średnią ilość wytwarzanych odpadów, co wynika wprost z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podsumowując Sąd stwierdził, iż nieważność ww. zapisu regulaminu powoduje, że jego całościowa regulacja staje się niekompletna, jako że nie reguluje on wszystkich istotnych kwestii wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym Sąd postanowił o stwierdzeniu nieważności zaskarżonej uchwały w sprawie gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Ustawa śmieciowa, Gospodarka odpadami, Wyrok WSA, Regulamin utrzymania czystości i porządku, Rada gminy, Gospodarka komunalna, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu