Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

05.06.2014

Zarządca nieruchomości wielolokalowej w opłacie za gospodarowanie odpadami

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają podstawy do tego, aby zarządcy nieruchomości wspólnej przypisać cechy płatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na zarządcy ciąży obowiązek ponoszenia opłaty oraz składania deklaracji o wysokości opłaty - jedynie jednak w odniesieniu do nieruchomości wspólnej.

Powyższe tezy wynikają z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu [dalej: WSA] (sygn. I SA/Wr 67/14).

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie była indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wątpliwości zarządcy dotyczyły zakresu ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.], tj. obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do zarządzanych budynków wielolokalowych, a także wykonywania obowiązków płatnika w zakresie wspomnianej opłaty.

Rozpatrujący sprawę Sąd w pierwszej kolejności odniósł się do zagadnienia związanego z problematyką przypisania zarządcy nieruchomości cech płatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą rozważań WSA był przepis art. 2 ust. 3 u.c.p.g., w myśl którego w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela lokali obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Sąd zwrócił uwagę na zawarty w powołanym przepisie zwrot „obciążają” i jego słownikowe znaczenie. Jak podkreślono w omawianym wyroku, słowo „obciążać” oznacza „nałożyć na kogoś jakieś zobowiązanie”, „uczynić kogoś odpowiedzialnym za coś”.

Skoro – jak z powyższego wynika – osobę sprawującą zarząd nieruchomości wspólnej obciążono na mocy ustawy obowiązkiem ponoszenia opłaty (właściwym podatnikowi), to nie można jednocześnie twierdzić, że osoba ta jest płatnikiem opłaty. Ponadto z przepisu jasno wynika, iż zarządca jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej zapłaty, nie zaś do jej obliczenia, poboru od podatnika oraz wpłacenia odpowiedniej kwoty opłaty do organu gminy. Przepis wskazujący na obowiązki zarządcy nie daje podstaw do przypisywania mu cech płatnika, nie tylko dlatego, że nie używa wprost terminu „płatnik”, ale zwłaszcza dlatego, że nie powierza danemu podmiotowi wykonywania czynności przypisywanych w Ordynacji podatkowej płatnikowi (obliczenie, pobór i wpłata cudzego podatku).

Co się tyczy drugiej kwestii, Sąd wskazał, że z analizy obowiązujących przepisów prawa, wynika, iż obowiązki podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypisuje się osobie sprawującej zarząd nieruchomością, lecz jedynie w odniesieniu do nieruchomości wspólnej. W pozostałym zakresie obowiązek taki ponoszą właściciele lokali w odniesieniu do lokalu wyodrębnionego. Jak wywodził WSA, gdyby ustawodawca chciał obciążyć zarządcę nieruchomości wszystkimi obowiązkami właścicieli wyodrębnionych lokali, to nie wskazywałby w omawianym art. 2 ust 3 u.c.p.g., że obowiązki właściciela nieruchomości obciążają właścicieli lokali, w przypadku gdy zarząd nie został wybrany. Właściciele lokali są bowiem z mocy ustawy właścicielami nieruchomości i tym samym na podstawie przepisów ustawy u.c.p.g. zobowiązani są do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ponadto, Sąd wskazał, że systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są wszyscy właściciele nieruchomości. W budynkach wielolokalowych funkcję utrzymania czystości i porządku nieruchomości wspólnej pełni osoba sprawująca zarząd. To w ramach jej obowiązków leży utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej. Powoduje to, iż w odniesieniu do takiej nieruchomości, tylko zarządca dysponuje wiedzą pozwalającą obliczyć opłatę, a to z kolei pozwala stwierdzić, iż obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz związany z nim obowiązek składania deklaracji obciąża zarządcę jedynie w odniesieniu do nieruchomości wspólnej.

Reasumując, Sąd dodał, że przymiot podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyraźnie należy łączyć z możliwością władania nieruchomością. W odniesieniu do zarządcy, o władaniu mówić można wyłącznie w przypadku nieruchomości wspólnej. Powyższe jednoznacznie potwierdza w ocenie WSA, że obowiązkiem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciążyć można zarządcę jedynie w stosunku do nieruchomości wspólnej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj