Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

19.11.2013

Media i najem, czyli niekończąca się VAT-owska opowieść

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Postanowieniem z dnia 22 października 2013 r. o sygn. I FSK 1389/12 Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TSUE] z zapytaniem dotyczącym zasad rozliczania w VAT kosztów mediów związanych z usługą najmu.

Omawiane zapytanie dotyczy znanej zapewne wszystkim sytuacji, w której wynajmujący lokale użytkowe i mieszkalne zapewnia jednocześnie najemcom usługi o charakterze powszechnym (tzw. media). Podkreślenia wymaga, iż to sam wynajmujący zawiera umowy z dostawcami mediów, ale jedynymi i ostatecznymi konsumentami usług są faktyczni najemcy. Pomiędzy stronami umowy najmu dochodzi jedynie do rozliczeń polegających na tym, że wynajmujący – po uprzednim samodzielnym rozliczeniu się z poszczególnymi dostawcami – przenosi następnie koszty usług medialnych na najemców. Wynajmujący występuje więc zatem de facto jako pośrednik.

W praktyce cały czas pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi trwa spór koncentrujący się na kwestii czy w przedstawionej sytuacji koszty mediów należy włączyć do podstawy opodatkowania (czynszu najmu) i łącznie opodatkować jednolitą stawką (względnie zastosować zwolnienie z VAT), czy też należy te koszty potraktować jako odrębne od najmu świadczenia.

Organy podatkowe prezentowały i prezentują stanowisko, iż mamy wówczas do czynienia z jednym, kompleksowym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu tak jak usługa najmu. Odrębny pogląd w sprawie zajmują natomiast sądy administracyjne. Ich zdaniem brak jest przeszkód, aby w określonych sytuacjach usługę najmu i sprzedaż mediów traktować jako odrębne świadczenia i opodatkować w różny sposób. Istotna dla oceny jest z kolei zwłaszcza treść umowy najmu łączącej strony.

W przytoczonym na wstępie postanowieniu, NSA w pierwszej kolejności zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy w sytuacji gdy wynajmujący występuje de facto w charakterze pośrednika, dochodzi do dostaw w świetle przepisów o VAT (ze strony wynajmującego na rzecz najemcy)?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na przytoczone pytanie TSUE ma dodatkowo rozstrzygnąć czy koszty mediów powiększają wówczas u wynajmującego podstawę opodatkowania (czynsz) z tytułu świadczenia usługi najmu, czy też dodatkowe dostawy i usługi w zakresie mediów stanowią świadczenia odrębne od usługi wynajmu lokali? 

Przedstawiony sposób sformułowania pytań przez NSA oznacza, że dopiero w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia pierwszej kwestii, przedmiotem rozważań TSUE będzie sposób opodatkowania odsprzedaży mediów przez wynajmującego na rzecz najemcy (a więc tego, czy takie świadczenia powinny wraz z najmem stanowić jedną łączną usługę, czy też odrębne świadczenia). 

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj