Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.10.2013

PROJEKT PREZYDENCKI: Zaostrzenie procedury odwołania organu JST

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Projekt prezydencki proponuje, aby odwołanie organu JST było skuteczne, to w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej osób, niż uczestniczyło  w wyborze tego organu.

Przedłożony Sejmowi przez Prezydenta RP projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw [dalej również: projekt ustawy samorządowej] dokonuje szeregu zmian na wielu płaszczyznach prawa samorządowego. Wszystkie proponowane zmiany zostały ogólnie przedstawione w artykule z dnia 7 września 2013 r.: „Nowa jakość w gminie, czyli prezydencki projekt ustawy samorządowej już w Sejmie”.

Wśród licznych zmian proponowanych przez nowelizację znajduje się m.in. zaostrzenie procedury odwołania organu jednostek samorządu terytorialnego w drodze referendum lokalnego. Jest to jedna z kilku zmian dotyczących ważności referendum lokalnego proponowanych przez zapisy prezydenckiego projektu ustawy samorządowej. Więcej na ten temat w artykule z dnia 18 października 2013 r. „PROJEKT PREZYDENCKI: Zmiana ważności referendum”.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym lokalne referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu (art. 55 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym).

Projekt ustawy samorządowej proponuje zmianę kryteriów ważności referendum. Zasadą ma być brak minimalnego progu jego ważności. Wyjątki od proponowanej zasady mają być dwa. Pierwszy, obostrzony w stosunku do obecnie obowiązujących procedur, próg frekwencji ma występować przy odwoływaniu organu JST. Drugim wyjątkiem jest ważność referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców dopiero w przypadku, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Proponuje się, aby referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich było ważne tylko w przypadku, gdy weźmie w nim udział nie mniej osób, niż wzięło udział w wyborze tego organu.

W ocenie projektodawców, nowelizacja przewiduje zatem wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów chroniących stabilność władz lokalnych, co jest spowodowane coraz częściej przeprowadzanymi referendami w sprawie odwołania organów JST, głównie organów wykonawczych gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Obecnie obowiązujące procedury dotyczące odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze referendum lokalnego zostały opisane w artykule z dnia 14 października 2013 r.: „Referendum w sprawie odwołania wójta”.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 2006-2010 przeprowadzono 60 referendów w sprawie odwołania wójta albo wójta i rady. W 12 referendach odwołano organ wykonawczy gminy. Z kolei w latach 2011-2012 przeprowadzonych referendów było aż 59, z czego w 7 z nich odwołano organ wykonawczy gminy.

Proponowane zmiany w zakresie zaostrzenia procedury odwołania organu JST mają w założeniu zwiększyć stabilność władz lokalnych, jednakże mogą w związku z tym spowodować zmniejszenie wpływu mieszkańców danej społeczności lokalnej w drodze demokracji bezpośredniej, co może stanowić ograniczenie prawa do decydowania o sprawach dotyczących tej społeczności w drodze referendum lokalnego, o czym stanowi art. 170 Konstytucji RP.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj