Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.06.2013

ZZW w spółkach komunalnych

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zakończenie roku obrotowego w spółkach komunalnych wiąże się z wieloma obowiązkami. Dla spółek komunalnych, których rok obrotowy zakończył się w dniu 31 grudnia 2012 r. nadejście czerwca oznacza zbliżanie się ustawowego terminu na odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników [dalej: ZZW].  

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Zakończenie roku obrotowego w spółkach komunalnych wiąże się z wieloma obowiązkami. Dla spółek komunalnych, których rok obrotowy zakończył się w dniu 31 grudnia 2012 r. nadejście czerwca oznacza zbliżanie się ustawowego terminu na odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników [dalej: ZZW].

 

Spółki komunalne, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym mają obowiązek odbyć ZZW [w spółkach akcyjnych zwyczajne walne zgromadzanie akcjonariuszy - ZWZA], w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r., zgodnie z zasadą odbywania zwyczajnych zgromadzeń, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

W przypadku 100% spółek samorządowych to jednostka samorządu terytorialnego, jako jedyny wspólnik w spółce wykonuje (za pomocą swego organu wykonawczego) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

Bez względu jednak na to czy spółka komunalna jest spółką jednoosobową, czy spółką z częściowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego [dalej: j.s.t.] – zwołanie zgromadzenia podsumowującego roku obrotowy, pozostaje obowiązkiem zarządu spółki komunalnej. W pewnych jedynie sytuacjach, gdy zarząd nie wywiązuje się z tego obowiązku, zgromadzenie może jednak zostać zwołane przez radę nadzorczą spółki komunalnej, a jeżeli akt założycielski bądź umowa spółki komunalnej tak stanowi – także przez inne osoby.

Pamiętać należy, że zaproszenia na zgromadzenie podsumowujące rok obrotowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą zostać wysłane do wspólników, na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zwyczajnego zgromadzenia. Dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w praktyce oznacza to konieczność wysłania zaproszeń najpóźniej w połowie czerwca 2013 r.

Rzecz jasna, istnieje możliwość by zgromadzenie wspólników odbyło się bez formalnego zwołania, jednakże będzie to możliwe, wyłącznie w przypadku gdy na zgromadzeniu obecni lub reprezentowani będą wszyscy wspólnicy i wszyscy obecni wyrażą na to zgodę, jak również na wniesienie do porządku obrad poszczególnych spraw, będących przedmiotem ZZW czy ZWZA. W przypadku spółek z częściowym udziałem j.s.t. może okazać się to problematyczne.

Warto nadto zauważyć, że spółka komunalna obowiązana jest do udostępnienia wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki, a w przypadku gdy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii biegłego rewidenta wraz z raportem - najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym zgromadzeniem. Wobec spółek komunalnych, których rok obrotowy zakończył się w dniu 31 grudnia 2012 r. obowiązek ten powinien zatem zostać spełniony najpóźniej do połowy czerwca br.

W spółkach z większościowym udziałem j.s.t. oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku/pokrycia straty, dokonuje każdorazowo rada nadzorcza. Wyłączona jest bowiem możliwość sprawowania wyłącznej kontroli spółki komunalnej przez jej wspólników. Do zadań organu nadzoru należy również przygotowanie pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz przedłożenie go zwyczajnemu zgromadzeniu.

Zarząd spółki komunalnej obowiązany jest złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Jeżeli jednak w terminie 6 miesięcy i 15 dni od dnia bilansowego nie nastąpi zatwierdzenie sprawozdania finansowego – do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego składa się sprawozdanie niezatwierdzone.

Pamiętać ponadto należy, że spółka komunalna również obowiązana jest złożyć roczne sprawozdanie finansowe w urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia wraz z odpisem uchwały wspólników zatwierdzającej to sprawozdanie.

 

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Weronika Hoffa

radca prawny, specjalizuje się w obsłudze spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj