Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Konferencja: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI JAKO NARZĘDZIE WALKI ZE ZMIANĄ KLIMATUPROGRAM
11.00 Otwarcie konferencji
Marszałek Senatu RP prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki
dr Stanisław Gawłowski, senator, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
11.20 Ewolucja definicji odpadów komunalnych w prawie UE i w prawie krajowym
dr Stanisław Gawłowski, senator, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
dr Elżbieta Mreńca, legislator
11.40 Przetwarzanie bioodpadów na wartościowe produkty
dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,
Katedra Inżynierii Biosystemów
11.55 Rola samorządowych przedsiębiorstw komunalnych w Polsce w perspektywie
zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej
prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania,
kierownik Zakładu Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami, przewodnicząca
Zespołu Zarządzania Procesowego PW
dr inż. Tadeusz Chruściel, Społeczna Akademia Nauk
12.15 Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie prawa karnego
prof. dr hab. Jacek Sobczak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,
Instytut Nauk Prawnych, sędzia Sądu Najwyższego (w stanie spoczynku)
12.30 Zadania gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście pomocy
uchodźcom z Ukrainy
Marek Wójcik, sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, pełnomocnik ds. legislacji Zarządu Związku Miast Polskich
12.45 Rola gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w działaniach na rzecz ochrony klimatu
Piotr Barczak, koordynator polityk odpadowych w European Environmental Bureau,
członek zarządu i ekspert ds. GOZ w Polskim Stowarzyszeniu Zero Waste
13.00 Przerwa na kawę
13.45 Możliwości satelitarnego monitoringu powierzchni Ziemi
dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN, Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zespołu Obserwacji Ziemi
14.00 Proekologiczne kryteria wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminy
Anna Packo, członek Krajowej Izby Odwoławczej
14.15 RIO na straży samobilansowania się systemu odpadowego
Maciej Kiełbus, prawnik, ekspert ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych,
redaktor naczelny czasopisma „Prawo dla Samorządu”
14.30 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i jego wpływ na gospodarkę
odpadami komunalnym
dr Radosław Maruszkin, adwokat, ekspert w zakresie prawa ochrony klimatu
14.45 Prawne aspekty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mec. Adam Chrzanowski, radca prawny
15.00 Dyskusja
16.00 Podsumowanie konferencji
dr Stanisław Gawłowski, senator, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

TERMIN: 21.06.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: Gmach Senatu RP (wejście B II) sala obrad plenarnych ul. Wiejska 6/8, Warszawa , Warszawa

ORGANIZATOR:Senat RP


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj