Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.08.2023

Kryteria różnicowania górnych stawek opłat za odbiór odpadów

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rada Gminy różnicując wysokość górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych nie może stosować kryteriów innych niż te, które przewiduje ustawa. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 22 czerwca 2023 r. (sygn. I SA/Gl 344/23) uwzględnił skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie gminy.

Zaskarżona uchwała

Rada Gminy [dalej: organ] podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz usuwanie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na terenie gminy.

W § 2 zaskarżonej uchwały Rada Gminy uzależniła wysokość górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, od wielkości pojemników lub worków na odpady.

Przepis § 3 uchwały stanowi natomiast, że „Stawki opłat o których mowa w § 1 i § 2 zawierają podatek od towarów i usług”.

Skarga Wojewody

Wojewoda Śląski [dalej: organ nadzoru] na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.] wniósł skargę do WSA w Gliwicach na ww. uchwałę Rady Gminy, domagając się stwierdzenia jej nieważności w części określonej w § 2 oraz § 3 w zakresie wyrazów „i § 2”. W ocenie Wojewody uchwała jest sprzeczna z art. 6 ust. 2 w związku z ust. 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.], a wskazane naruszenie jest naruszeniem istotnym, gdyż zawiera uchybienie w zakresie prawidłowej delegacji ustawowej.

Art. 93 ust. 1 u.s.g. stanowi, że po upływie 30 dni organ nadzoru [w niniejszej sprawie Wojewoda] nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Przepisy, których naruszenie zarzucił Wojewoda wskazują, że rada gminy, w drodze uchwały określa górne stawki opłat ponoszonych za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości. Dodatkowo rada gminy określając stawki opłat, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych rada gminy może stosować zróżnicowane stawki.

Organ nadzoru podkreślił w dalszej części skargi, ze ustawodawca jednoznacznie wskazał w treści przepisu przesłanki według, których rada gminy może różnicować stawki opłat. W ocenie Wojewody oznacza to, że nie jest ona upoważniona do stosowania kryteriów pozaustawowych. Rada Gminy uzależniając wysokość górnych stawek opłat od wielkości pojemników lub worków zastosowała kryterium nieznane ustawie.

Dodatkowo Wojewoda odwołując się do przepisów Konstytucji RP wskazał, że w państwie prawa organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa, co oznacza, że rada gminy powinna ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym, przy realizacji przysługujących kompetencji. Tym samym, w ocenie Wojewody, nieprawidłowe wypełnienie delegacji ustawowej przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały powinno być uznane za istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały w zaskarżonej części.

Wójt Gminy nie odniósł się do przedstawionych zarzutów, pozostawiając rozpatrzenie skargi uznaniu Sądu.

Stanowisko Sądu

WSA w Gliwicach uznał skargę za zasadną.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że uwzględniając skargę na uchwałę, stwierdza jej nieważność w całości lub w części, przy czym nieważna jest uchwała organu gminy, która istotnie narusza prawo. Wśród istotnych wad uchwał Sąd wymienił m.in. naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały i naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał. W przypadku, gdy uchwała lub zarządzenie naruszają prawo w sposób nieistotny nie stwierdza się ich nieważności, wskazując jedynie iż wydano je z naruszeniem prawa.

Uchwały samorządów, stanowiące akty prawa miejscowego, powinny być przede wszystkim zgodne z przepisami u.c.p.g.

Jak wskazuje art. 6 ust. 4 u.c.p.g. określając stawki opłat rada gminy stosuje wyższe stawki jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. WSA wskazał, że w art. 6 u.c.p.g. wymienione zostały wyłącznie dwie przesłanki, które rada gminy może uwzględnić przy różnicowaniu górnych stawek opłat tj. gęstość zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległość od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, w także właściwości nieczystości ciekłych. Przesłanki te nie obejmują wielkości pojemnika lub worka na odpady, co w ocenie Sądu, jest równoznaczne z tym, że zaskarżona uchwała została podjęta z przekroczeniem delegacji ustawowej, stanowiącym kwalifikowane naruszenie prawa.

W związku z powyższym Sąd uznał, że uchwała w zaskarżonej części narusza prawo, co uzasadnia stwierdzenie nieważności § 2 i § 3 w zakresie sformułowania „i § 2”.

Podsumowanie

Rada Gminy jak każdy inny organ zobowiązana jest działać w granicach prawa, tym samym nie przekraczając przysługujących jej kompetencji. Oznacza to, że przy realizacji powierzonych jej zadań zobowiązana jest działać zgodnie z przepisami, uwzględniając wytyczne znajdujące się w upoważnieniu kompetencyjnym. Przy uchwalaniu uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy nie może wykraczać poza kryteria ustawowe, w przypadku omawianej sprawy, nie może stosować przesłanek różnicowania stawek opłat, które nie zostały wprost wskazane w ustawie.  

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Justyna Fręś

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi