Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

25.03.2022

Radnym nie przysługuje bezwzględna ochrona stosunku pracy

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Przestrzeganie obowiązków pracowniczych nie stanowi elementu wykonywania mandatu radnego, a tym samym rozwiązanie umowy z powodu ich naruszenia nie może zostać uznane za pozostające w związku przyczynowym z wykonywaniem tego mandatu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [dalej także: WSA].

WSA stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym[1].

Wyrok wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Pracodawca [dalej: skarżący] dnia 5 maja 2021 r. złożył wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym.

We wniosku pracodawcy wskazano, iż przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie w trybie art. 32 § 1 kodeksu pracy[2] jest wykorzystywanie przez radnego zwolnienia od pracy z powodu choroby w celach innych niż odzyskiwanie zdolności do pracy i wykonywanie w okresie zwolnienia czynności utrudniających proces leczenia i rekonwalescencję.  Na dowód przywołano decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą odmowy prawa do zasiłku chorobowego i zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku. Decyzję umotywowano faktem, iż radny w tym samym czasie wykonywał swoje obowiązki wynikające z mandatu, biorąc udział w posiedzeniach Rady Miasta i pracach Komisji.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miasta podjęła uchwałę, w której odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Uzasadnienie odmowy zawarto w załączniku. Rada Miasta wyjaśniła, iż radny podlega szczególnej ustawowej ochronie stosunku pracy, a że samo uczestnictwo w posiedzeniach często realizowane było w sposób zdalny z uwagi na stan epidemii, co w ocenie organu nie wpływa na pogorszenie stanu zdrowia czy przedłużenie okresu niezdolności do pracy.

Skarżący wniósł skargę do WSA, zarzucając naruszenie wyżej wspomnianego art. 25 ust. 2 polegające na nieprawidłowym zastosowaniu przepisu poprzez błędną wykładnię oraz przekroczenie uznania administracyjnego.

W skardze wskazano, iż uzasadnienie uchwały wskazuje na przyjęcie przez Radę Miasta bezwzględnej ochrony stosunku pracy radnego, chociaż de facto taka ochrona mu nie przysługuje. Tym samym, uchwała stanowi naruszenie kompetencji gminy, jako że do orzekania o zasadności przyczyn rozwiązania umowy o pracę uprawnione są sądy powszechne. 

Co więcej, skarżący dodał, że w orzecznictwie sądowym i wypowiedziach doktryny prawa pracy, wykorzystywanie przez pracownika zwolnienia od pracy z powodu choroby w celach innych niż odzyskiwanie zdolności do pracy uzasadniałoby nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bowiem zachowanie takie może być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Sama adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści „pacjent może chodzić” upoważnia radnego co najwyżej do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, jak udanie się na kontrolę lekarską, a nie uczestnictwa w pracach Rady Miasta, które wymagają wzmożonego wysiłku.

WSA przyznał skarżącemu rację i tym samym stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, a rozwiązanie z nim stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy, natomiast, odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Jak słusznie wskazuje sąd, celem tego przepisu jest zapewnienie radnemu swobody w wykonywaniu mandatu.

Istnieją dwa kierunki wykładni tego przepisu:

 1. doktryna przyjmuje, iż przepis ustanawia dwie postaci ochrony stosunku pracy – bezwzględną i względną. Bezwzględna ochrona zakłada, iż w sytuacji gdy podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego, rada gminy ma obowiązek odmowy wyrażenia zgody.  Ochrona względna przejawia się wtedy, gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy nie są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego i wtedy odmowa wyrażenia zgody zależy od uznania rady.
 2. orzecznictwo przyjęło natomiast bardziej restrykcyjną wykładnię przepisu - rada gminy nie może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu (wyrok NSA z 7 czerwca 2018 r., II OSK 923/18[3]). NSA podkreślił, że gdyby przyjąć wykładnię proponowaną przez doktrynę doszłoby do nieuzasadnionego uprzywilejowania radnych.

WSA uznał za słuszny kierunek wynikający z orzecznictwa.   

Zdaniem sądu, w powyższym stanie faktycznym, podstawą rozwiązania stosunku pracy nie były zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Sam fakt, iż radny uczestniczył w tym czasie w posiedzeniach nie jest istotny - jako przyczynę wypowiedzenia wskazano wykorzystywanie zwolnienia od pracy z powodu choroby w celach innych niż przez nie przewidziane, a samo uczestnictwo jest tylko tego przykładem.

W ocenie składu orzekającego, niezasadne było zatem odmówienie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez Radę Miasta. WSA dodatkowo podkreślił, że przestrzeganie obowiązków pracowniczych nie jest elementem wykonywania mandatu radnego, więc rozwiązanie umowy z powodu ich naruszenia nie może zostać uznane za pozostające w związku przyczynowym z wykonywaniem tego mandatu.

Radny, jak każdy inny pracownik, może dowodzić przed sądem powszechnym, że powody rozwiązania z nim stosunku pracy są niezgodne z prawem i nieuzasadnione, ponieważ to sądy powszechne mają kompetencje do rozstrzygania w kwestiach z zakresu prawa pracy.

Wyrok jest nieprawomocny.

 


[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 stycznia 2022 r., III SA/KR 977/21.

[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320).

[3] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2018 r., II OSK 2642/18.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umów

Karolina Młyńczak

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym rolex copies for sale high end rolex watches replica tag heuer monza rolex vs knockoff patek philippe fake vs real replica luminox watches urwerk replica watch rolex replica replacement watch bands fully blown rolex replica graham watches replica india 18k replica bust down rolex 900 replica watches for sale near me breitling colt automatic replicas yellow dial face is replica watches cn legit china fake rolex rolex deville swiss made price best quality replica rolex fake rolex watch for pawn shops fake rolex blue replica g shock watches wholesale quality fake watches replica watch in bd are swiss replica watches made in switzerland g shock replica watches online india

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj