Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

11.10.2021

Dotacja przyznana stowarzyszeniu jest majątkiem publicznym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem WSA w Szczecinie otrzymanie przez stowarzyszenie dotacji celowej od gminy, a następnie złożenie zamówienia w przedsiębiorstwie kierowanym przez radną skutkuje wygaszeniem mandatu radnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniu 18 lutego 2021 roku (sygn. II SA/Sz 6/21) na posiedzeniu niejawnym oddalił skargi gminy i radnej dotyczące wygaśnięcia mandatu radnej.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W lipcu 2020 r. Wojewoda zasygnalizował Radzie Miejskiej wątpliwości co do legalności sprawowania mandatu przez radną, której przyznano honorarium za usługi wykonane na rzecz Stowarzyszenia, które pokryte zostało z gminnej dotacji celowej. Organ nadzoru wskazał, że organ winien przeprowadzić postępowanie pod kątem naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym[1]. Zgodnie z tym przepisem radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Rada Miejska uchwałą z sierpnia 2020 r. odmówiła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. Organ stanowiący gminy zważył, że nie doszło do naruszenia powyższej regulacji. Rada Miejska uznała, iż przekazane środki pieniężne przestały stanowić mienie gminy, przez co Stowarzyszenie mogło nim dowolnie dysponować. Nadto uznano, że nie wiąże się to z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ honorarium miało charakter incydentalny.

We wrześniu 2020 r. Wojewoda wezwał Radę Miejską do podjęcia uchwały wygaszającej mandat radnej w terminie 30 dni na podstawie art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego[2]. Rada uchwały nie podjęła.

W listopadzie 2020 r. Wojewoda uchylił mandat radnej zarządzeniem zastępczym. W uzasadnieniu wskazano, że charakter incydentalny nie ma znaczenia dla rozpoznania sprawy. Organ nadzoru wskazał również, że dotacja przelana na konto beneficjenta nie uzyskuje przymiotu własności prywatnej. Wojewoda wskazał, że zaistniały przesłanki wymienione w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, więc wygasił mandat radnej.

Skarga sądowoadministracyjna

Zarządzenie zastępcze wniosła gmina i radna. Skarżący wskazywali, że nie zaistniały przesłanki do wygaszenia mandatu radnego, a organ zastosował błędną wykładnię, przyjmując, że radna prowadziła działalność gospodarczą jako stowarzyszenie, podczas gdy stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd nie przychylił się do argumentów skarżących. Przede wszystkim wskazał, że art. 24f ust. 1 ma charakter antykorupcyjny i ma zapobiegać utracaniu poczucia zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych.

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, iż w terminie „korzystanie z mienia publicznego” zawiera się również jednorazowe wykorzystanie. Powołano również orzecznictwo NSA, zgodnie z którym aspekt odniesienia korzyści również nie ma znaczenia dla oceny sytuacji.

W uzasadnieniu odniesiono się również do kwestii charakteru prawnego pieniędzy z dotacji. WSA stwierdził, że dotacja jest mieniem gminnym i przelanie kwoty dotacji na konto stowarzyszenia nie ma znaczenia dla oceny naruszenia.

Podsumowanie

Dotacja udzielona dla stowarzyszenia ani przez moment nie przestaje być pieniądzem publicznym, a stowarzyszenie staje się jedynie jego chwilowym dysponentem. Przyjęcie wynagrodzenia przez radnego od dysponenta gminnej dotacji skutkuje koniecznością wygaszenia mandatu radnego. Aktualnie sądy administracyjne wskazują, że naruszenie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym wywołuje reakcję automatyczną i niezbędne jest wygaszenie mandatu w celu usunięcia ze składu organu kolegialnego członka, który nie jest w pełni niezależny od wójta.

Wyrok jest nieprawomocny.

 


[1] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

[2] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319).

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Piotr Sobczak

Asystent w dziale prawa administracyjnego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj