Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.08.2018

Opodatkowanie budowli należących do spółki komandytowej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem WSA w Poznaniu, w przypadku budowli stanowiących własność spółki komandytowej podstawą opodatkowania jest wartość przyjmowana jako podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym wspólników takiej spółki.

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2017 r. (sygn. I SA/Po 827/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę spółki komandytowej na interpretację indywidualną burmistrza w przedmiocie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

We wniosku o wydanie interpretacji skarżąca spółka wskazała, że ze względu na swoją formę (spółka komandytowa) nie jest podatnikiem podatku dochodowego, który to status przysługuje jej wspólnikom. A skoro podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka, ale odpisy amortyzacyjne od budowli są dokonywane przez wspólników i zaliczane do kosztów podatkowych wspólników, to podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości powinna być wartość rynkowa budowli określona na dzień powstania obowiązku podatkowego. Burmistrz w wydanej interpretacji uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w odmienny sposób zinterpretował przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak wskazał w uzasadnieniu omawianego wyroku, w przypadku ustalania podstawy opodatkowania zarówno budowli, jak i jej części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystuje się wartość stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, przy czym chodzi o wartość ustaloną na 1 stycznia i niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne.

W przypadku budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustawodawca podatkowy powiązał podstawę opodatkowania z wartością przyjmowaną jako podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wskazał jednocześnie, że w sytuacji gdy od budowli, jak i od ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, wówczas podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Spółka komandytowa jest przedsiębiorcą, pomimo że nie ma podmiotowości podatkowej w zakresie podatku dochodowego. Jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym również ksiąg pomocniczych, m.in. dla celów amortyzacji. To spółka określa wartość środka trwałego stanowiącego podstawę obliczania amortyzacji, a także będąc właścicielem środka trwałego (budowli) i prowadząc działalność gospodarczą (w tym celu może być utworzona) ustala wartość środka trwałego dla celów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi we właściwej ustawie o podatku dochodowym, pomimo że to wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. To spółka przyjmuje wartość początkową w ewidencji i dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a fakt podmiotowości podatkowej nie ma znaczenia.

Wyłącznie w sytuacji, gdy od budowli lub ich części w ogóle nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podatnik podatku od nieruchomości określa ich wartość rynkową, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Sąd nie podzielił także argumentacji podatnika odnoszącej się do potrzeby zastosowania w sprawie art. 2a Ordynacji podatkowej i wyrażonej w tym przepisie zasady rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Wynik przeprowadzonej wykładni przepisów – jak wyjaśnił WSA – daje jasność co do treści normy prawnej wyrażonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. regulującym podstawowy sposób ustalania podstawy opodatkowania w przypadku budowli.

Stanowisko wyrażone w omówionym orzeczeniu dotyczy odpowiednio spółki jawnej i spółki partnerskiej, których status na gruncie podatku dochodowego i podatku od nieruchomości jest analogiczny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Ronald Ruta

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj