Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

12.07.2018

Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji poza VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących kwalifikacji - na gruncie VAT - uzyskiwanych przez jednostki oświatowe dochodów dotyczy konieczności rozliczania opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. W tej kwestii wypowiedział się wojewódzki sąd administracyjny w Rzeszowie.

Sprawa, w której wydano wyrok, dotyczyła szkół będących jednostkami organizacyjnymi powiatu. Jednostka samorządu zapytała czy jest podatnikiem VAT w związku z odpłatnym wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw na podstawie przepisów o systemie oświaty, a w konsekwencji czy wspomniane opłaty należy rozliczać (uwzględniać) w rejestrach sprzedaży VAT?

W wyroku z dnia 27 lutego 2018 r. (sprawa o sygn. I SA/Rz 38/18) wojewódzki sąd administracyjny w Rzeszowie uznał, że zadania w zakresie edukacji służą realizacji polityki społecznej państwa i pozostają w sferze działań władczych (imperium). Zdaniem Sądu, powiat wypełniając – za pośrednictwem swoich jednostek – obowiązki wynikające z powołanych przepisów, w tym również pobierając opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, działa jako organ władzy publicznej realizujący zadania ustawowe, a nie jako podatnik podatku od towarów i usług.

Jak podkreślono, zadania nałożone na powiat wynikają z przepisów prawa, które określają sposób i zakres ich wykonywania. Powiat nie ma w tym zakresie swobody działania, co wyklucza uznanie, że w takich okolicznościach występuje stosunek cywilnoprawny charakteryzujący się wzajemną równością stron. W przypadku wydawania duplikatów świadectw i legitymacji brak jest elementów niezbędnych dla uznania zaistnienia stosunku cywilnoprawnego pomiędzy stronami (a więc osobą wnioskującą o wydanie duplikatu oraz szkołą sporządzającą i wydającą duplikat). Zwrócić należy w szczególności uwagę na brak równości stron, dowolności w wyborze świadczeniodawcy, dowolności w zakresie ustalania wartości (cen) oferowanych usług i wyboru odbiorców.

W takich okolicznościach nie można mówić o charakterystycznej dla stosunków prywatnoprawnych swobodzie kształtowania sytuacji prawnej stron. W przypadku działania powiatu w sferze władztwa publicznego, stosunki prawne powstają w dominującym stopniu w oparciu o administracyjną metodę regulacji, która na plan dalszy spycha cywilnoprawny charakter zawieranych umów.

Powiat, dokonując czynności wydawania duplikatów dokumentów urzędowych ściśle związanych z wykonywanymi zadaniami z zakresu edukacji publicznej, działa zatem w charakterze organu władzy publicznej, a nie w charakterze podatnika VAT. Omawiane opłaty stanowią więc dochody niepodlegające VAT.

Na marginesie warto zauważyć, że podobne stanowisko sąd zajął w odniesieniu do rozliczeń obejmujących zwrot kosztów za praktyki zawodowe uczniów oraz organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
VATWyrok WSA
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj