Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

21.05.2018

Ciąg dalszy problemów z deratyzacją

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zdaniem WSA w Łodzi rada gminy nie może nakazać przeprowadzenia deratyzacji w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 20 marca 2018 roku (sygn. II SA/Łd) stwierdził nieważność jednego z przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach zobowiązującego właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym:

Rada gminy w uchwale z grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie zobowiązała właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.

Prokurator Okręgowy zaskarżył powyższy przepis do sądu administracyjnego zarzucając, iż został on uchwalony z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta określa zakres przedmiotowy regulaminu, który jest aktem prawa miejscowego. Zdaniem skarżącego rada gminy jest zobowiązana do przestrzegania zakresu upoważnienia udzielonego w ustawie w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a przepisy tego aktu nie mogą wykraczać poza granice określone ustawowym upoważnieniem. Prokurator podkreślił, iż regulacje zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu jedynie uzupełnienie przepisów powszechnie obowiązujących rangi ustawowej, kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów. Zdaniem prokuratora ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia radę gminy do określenia w regulaminie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia.

W ocenie prokuratora rada gminy nie mogła w regulaminie wskazać podmiotu (właściciela nieruchomości) zobowiązanego do przeprowadzenia deratyzacji. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obejmuje bowiem upoważnienia do regulowania przez radę kwestii nałożenia na jakiekolwiek podmioty takiego obowiązku.

W odpowiedzi na skargę rada gminy wskazała, iż uwzględniła zarzut sformułowany w skardze i dokonała nowelizacji swojej uchwały poprzez wykreślenie fragmentu dotyczącego obowiązku przeprowadzenia deratyzacji. W związku z powyższym rada gminy wniosła o oddalenie skargi z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał skargę prokuratora ze w pełni uzasadnioną, uznając jednocześnie, iż brak jest podstaw do jej oddalenia.

Zdaniem Sądu art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – stanowiący materialnoprawną podstawę podjęcia zaskarżonej uchwały „ten stanowi delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą być przedmiotem unormowania uchwały rady gminy. Z jednej strony nie daje on zatem radzie gminy prawa ani do stanowienia aktów prawa miejscowego regulujących zagadnienia inne niż wymienione w tym przepisie, ani podejmowania regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej. Konieczność uszczegółowienia ogólnych zapisów ustawowych nie może prowadzić do objęcia regulacją podustawową kwestii, do których upoważnienia wynikającego z przepisów ustawy organ gminy nie posiada (…). Z drugiej strony regulacja art. 4 ust. 2 ustawy ma charakter wyczerpujący, tj. uchwalając na jej podstawie regulamin utrzymania czystości i porządku, rada gminy powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień (…)”.


Z uwagi na powyższe Sąd uznał, iż rada gminy w zaskarżonej uchwal przekroczył granice upoważnienia ustawowego nakładając obowiązek deratyzacji na właścicieli nieruchomości.

Jednocześnie Sąd nie podzielił stanowiska rady gminy wskazując, iż „uchylenie uchwały przez organ stanowiący gminy nie czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tę uchwałę.”. Zdaniem Sądu „nieobowiązywanie aktu prawnego nie oznacza (…), że przestał on kształtować stosunki prawne powstałe wcześniej, a istniejące nadal.”


Wyrok WSA w Łodzi nie jest prawomocny.


Na temat deratyzacji pisaliśmy także w następujących artykułach:

 1. Problemy gminy z gryzoniami;

 2. Regulaminowa walka z gryzoniami.


 

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi