Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.11.2015

Budynek nie musi mieć czterech ścian

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne

Obiekt budowlany może zostać uznany za budynek nawet w przypadku, gdy nie posiada wszystkich czterech ścian – nie jest to bowiem konieczne, aby mówić o jego „wydzieleniu z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych”. Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 września 2015 r. (sygn. II FSK 2086/13), uchylającym wcześniejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Spór wynikł na gruncie interpretacji indywidualnej, we wniosku o którą Spółka podała, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której wybudowała budynek biurowo-usługowy z halą magazynową i parkingiem. Źródłem kontrowersji okazało się to, że dostęp do parkingu pozostawał otwarty z jednej strony - nie zbudowano tam bowiem ściany. Spółka spytała się, czy „niewydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych powierzchnia parkingu w obrębie budynku, spełniała definicję powierzchni użytkowej w rozumieniu prawa budowlanego”, zajmując jednocześnie stanowisko, iż powierzchnia tego parkingu nie może zostać zaliczona do podstawy opodatkowania.

Nie zgodził się z tym organ, według którego „powierzchnia parkingu podziemnego mieści się w definicji powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części” i jako taka podlega opodatkowaniu w całości jako budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: u.p.o.l.]. Zdaniem organu brak ścian z jednej lub dwóch stron nie uniemożliwia zakwalifikowania takiego obiektu jako budynku, w związku z czym powierzchnia użytkowa garażu podziemnego powinna być wykazana w deklaracji na podatek od nieruchomości.

Spółka zdecydowała się wnieść skargę, którą WSA w Krakowie uwzględnił (sygn. I SA/Kr 1820/12). Zdaniem Sądu, „aby zaliczyć powierzchnię naziemnego parkingu do powierzchni użytkowej całego obiektu budowlanego traktowanego jako budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, parking ten musi posiadać wszystkie ściany (strop i ściany boczne), wydzielające go w całości z trójwymiarowej przestrzeni zewnętrznej”. Brak takich przegród Sąd uznał za dopuszczalny jedynie częściowo - w uzasadnionych przypadkach i o powierzchni stosunkowo niewielkiej w porównaniu do powierzchni całych ścian (przykładowo przy ciągach komunikacyjnych bądź otworach wentylacyjnych). Jednocześnie Sąd powołał się na brak wyraźnego odesłania do przepisów prawa budowlanego w art. 1a ust. 1 pkt 5) u.p.o.l., definiującym powierzchnię użytkową budynku lub jego części.

Od powyższego wyroku została wniesiona skarga kasacyjna, którą Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadną. Według NSA w zaskarżonym orzeczeniu naruszone zostały art. 1a ust. 1 pkt 1) oraz pkt 5) u.p.o.l. Podkreślony został fakt, iż bezsporna jest okoliczność, że parking mieści się w bryle budynku i stanowi jego część. Sąd uznał, że obiekt budowlany może spełnić „przesłankę wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych” bez zamknięcia ścianami ze wszystkich stron – wystarczające jest bowiem, gdy istniejące przegrody zakreślają granice obiektu. Jednocześnie Sąd odwołał się do serii wcześniejszych orzeczeń swoich oraz sądów administracyjnych pierwszej instancji, potwierdzających takie stanowisko – a pominiętych w zaskarżonym wyroku. Między innymi przytoczony został pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (wyrażony w prawomocnym wyroku, sygn. akt I SA/Kr 1537/11), według którego „zamierzony konstrukcyjnie brak części ścian na jakiejkolwiek kondygnacji nie eliminuje jej z substancji budowlanej budynku”. W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę podatnika.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Wawrzyniec Żbikowski

asystent, interesuje się prawem podatkowym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

W toku postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych profesjonalna pomoc prawna potrzebna jest nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym.

"

Dowiedz się więcej:

Podatki i opłaty lokalne