Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

02.10.2014

Umowy pomiędzy JST i kancelarią prawną a dostęp do informacji publicznej

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Pojęcie „informacji publicznej” ma szerokie znaczenie również w kontekście udostępniania informacji o współpracy pomiędzy urzędami a kancelariami prawnymi.

Do burmistrza gminy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o ilości i rodzaju spraw prowadzonych dla gminy przez wynajętą kancelarię prawną na podstawie zawartej z nią umowy.

W odpowiedzi wnioskodawca został poinformowany, że kancelaria świadczy usługi zgodnie z umową, która została mu udostępniona. W związku z taką odpowiedzią wnioskodawca ponownie wystąpił z pismem o udostępnienie żądanych informacji.

W odpowiedzi organ stwierdził, że wnioskowana informacja jest informacją przetworzoną i wezwał do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, nie uzasadniając, na czym to przetworzenie miałoby polegać.

Po braku odpowiedzi organu na pismo wnioskodawcy, iż żądana informacja nie ma charakteru informacji przetworzonej, została złożona przez niego skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność burmistrza.

Wyrokiem z dnia 10 września 2013 r., sygn. IV SAB/Wr 130/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bezczynność burmistrza w przedmiocie udostępnienia wnioskowanej informacji i zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku skarżącego w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku. Jednocześnie Sąd I instancji stwierdził, że organ nie rozpatrzył wniosku skarżącego w żaden ze sposobów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł burmistrz, wskazując, że w niniejszej sprawie wniosek skarżącego został rozpatrzony, bowiem jest on w posiadaniu umowy z kancelarią prawną, w której wskazany jest jej zakres przedmiotowy.

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2014 r. (sygn. I OSK 2855/13) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu wyroku Sąd II instancji stwierdził, że odpowiedź udzielona wnioskodawcy przez organ nie może zostać uznana za odpowiedź zgodną z wnioskiem, w związku z czym Sąd I instancji słusznie uznał, że miała miejsce bezczynność tego organu.

Tym samym NSA nie zanegował faktu posiadania waloru informacji publicznej zarówno przez umowę pomiędzy gminą a kancelarią prawną, jak również informację o sposobie wykonania tej umowy.

NSA zaznaczył również, że aby mówić o zrealizowaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej musi mieć miejsce jedno z następujących zdarzeń:

1) dokonanie czynności materialno-technicznej udzielenia żądanej informacji;

2) wystosowanie pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż:

 • nie ma ona przymiotu informacji publicznej,
 • nie dysponuje tą informacją,
 • informacja została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
 • nie jest podmiotem, od którego można jej żądać,
 • istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji.

3) wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia żądanej informacji w przypadkach wskazanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku, gdy organ kwalifikuje określoną informację publiczną jako informację przetworzoną i zobowiązuje stronę do podania powodów, dla których spełnienie jej żądania jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, jej wniosek powinien zostać rozpoznany w jeden ze sposobów wyżej wymienionych również w sytuacji, gdy tego interesu nie wykaże. Zdaniem NSA w takiej sytuacji organ powinien we własnym zakresie samodzielnie zbadać przesłanki przemawiające za występowaniem szczególnie istotnego interesu publicznego i dopiero jego negatywna ocena będzie równoznaczna z odmową udostępnienia żądanej informacji w formie decyzji.

Powyższy wyrok wpisuje się w linię orzeczniczą sądów administracyjnych dotyczących informacji publicznej, wskazujących na szerokie rozumienie pojęcia „spraw publicznych”, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Joanna Kostrzewska

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego.

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj