Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.06.2014

Czy wójt może zaskarżyć do sądu administracyjnego uchwałę obniżającą jego wynagrodzenie?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako pracownik samorządowy pozostaje w stosunku pracy nawiązanym na podstawie wyboru.

Roszczenia z tego stosunku, w tym również w przedmiocie jego miesięcznego wynagrodzenia, nie należą do właściwości sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dalej również: WSA] rozpoznał skargę wójta w przedmiocie ustalenia jego miesięcznego wynagrodzenia. Rada gminy, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[1] dokonała bowiem uchwałą jego obniżenia.

Skarga została odrzucona przez WSA postanowieniem z dnia 6 maja 2014 r. (sygn. VIII SA/Wa 338/14) na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[2]. Sąd wskazał, że sprawy ze stosunku pracy pracowników samorządowych leżą poza zakresem kognicji sądów administracyjnych.

WSA w uzasadnieniu postanowienia powołał się na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego [dalej również: NSA] dotyczące legalności uchwały rady gminy obniżającej wynagrodzenie wójta[3]. Sprawy dotyczące ustalania i zmiany jego wynagrodzenia zaliczane są do spraw z zakresu stosunku pracy pracownika samorządowego nawiązywanego na podstawie wyboru, o czym przesądza art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych[4], który wskazuje, że „czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały”.

NSA uznaje, że sprawy ze stosunku pracy, w tym również w przedmiocie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia wójta, nie są sprawami z zakresu administracji publicznej. W konsekwencji sąd administracyjny nie ma kompetencji do kontrolowania aktów organów jednostek samorządu terytorialnego w tym przedmiocie.

WSA stwierdził ponadto, że art. 43 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych wprost wskazuje, iż spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych, a więc także wójta, rozpoznają właściwe sądy pracy. Wójt jako pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, co zdaje się potwierdzać, że prawidłowość określenia wysokości takiego wynagrodzenia podlega kontroli sądu powszechnego.

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 6 maja 2014 r. (sygn. VIII SA/Wa 338/14) nie jest prawomocne. Należy zauważyć, że wyrażone w nim stanowisko ma dyskusyjny charakter. Ustawa nie przewiduje bowiem powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie ww. uchwały. Rozważenia wymagałaby więc forma w jakiej uchwała mogłaby zostać zakwestionowana. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w grę mógłby wchodzić więc pozew o zapłatę, ustalenie lub ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego. Dopuszczalność obniżenia wynagrodzenia wójta jest co prawda akceptowana przez judykaturę. Jednak brak wyraźnej podstawny prawnej wskazującej dopuszczalność i przesłanki obniżenia tego wynagrodzenia. Wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie budzi wiele kwestii m.in. właściwość sądów administracyjnych w podobnych sprawach, zasad, według których rada gminy dokonuje obniżenia wynagrodzenia wójta czy konieczność uzyskania zgody wójta.


[1] t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594.

[2] t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 279 ze zm.

[3] Por. postanowienie NSA z dnia 6 września 2012 r. (sygn. I OSK 1534/12, Legalis nr 763111); postanowienie NSA z dnia 9 maja 2013 r. (sygn. II OSK 942/13, Legalis nr 917312).

[4] Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Anna Gad

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim, prawie pracy i procedurze cywilnej

Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj